Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

TER GELEIDE VAN WITTE BESSENWIJN
  Aan Bruidegom en Bruid bij de
  viering van hun huwelijksfeest

Even als de held're stralen,
Van dit vaderlandsche vocht,
Moge uw Hemel glansrijk pralen,
Op den pas begonnen tocht.
Bruid en Bruidegom, dat u 't leven, elken wensch vervullen mogt!

Rein en blank gelijk haar kleuren,
Rein zij uwe liefde en trouw,
Dan zal niets hun band verscheuren,
En wat ooit hem krenken zou.
Bruid en Bruidegom, hooger liefde, schraage en steune uw echtgebouw.

Volk'lend, paarlend ingeschonken,
Vol van geest en levenskracht,
Worde uw heil er mee gedronken,
U den feestgroet toegebragt:
Leve, leve Bruid en Bruidgom dat hun echtkoets fruchten wacht.

Vonk'le uw liefde eenmaal tegen,
Paarlen aan den huwelijkskroon;
Paarlen van den rijksten zegen,
Minnenswaardig lief en schoon.
Bruid en bruidegom uwer liefde, uwer trouwe zij dat loon!

Dat de rijke klaver groeije;
Dat de room in vetheid win;
Dat de melk u overvloeije;
Huise er 's Hemels zegen in!
Vul de glazen, leve 't echtpaar! één van liefde één van zin!

ca 1840