Harme Bevoort
       (1801 - 1874)
 Dichter van Enkhuizen

 

de schoolmeester, door Anthonie de Vries

 
  home
  de gedichten
  Enkhuizens literaire leven
  broeders in de kunst
  mengelwerk

  U klinkt mijn lied, o vriend'lijk oord,
Bestraald door 's Hemels zegen,
Uw ned'rig plekje heeft mij bekoord,
Uw stilte lokt mij tegen.

In het archief

Hier vindt u een lange lijst van Bevoort gedichten die niet op deze website staan. Ze zijn te vinden in het Westfries streekarchief in Hoorn, maar als u geen zin hebt om daar naar toe te gaan kunt me een e-mail sturen. Ik heb van de meeste gedichten foto's gemaakt.

Gedrukte stukken 123 D 121

 • Op het afscheid van den Weleerwaarde Heer H. Weyland van de Hervormde Gemeente te Enkhuizen (1815)

Collectie handschriften 1529

 • Verjaargroet aan mijn vriend (1825)
 • Ter Verjaring van N.N. (1825)
 • Aan ...... bij het afleggen van haar Belijdenis (1824)
 • Aan Antje de Jongh op haare Verjaardag (1824)
 • Vertrouwen (1825)
 • Het Alvermogen der Liefde (1824)
 • Ter Verjaring van mijnen Broeder (1823)
  Harme's broer Cornelis wordt op 14 april 14 jaar
 • Ter Vijfentwintigste Verjaring van de Echtverbintenis van Ds. Jb de Jongh en H. Van Gemeren - 1824
 • Aan Aaltje de Jongh op haare Verjaardag (1825)
 • Uitboezeming bij den dood van een Meisje (1826)
 • Verjaargroet aan eene Vriendin (1825)
 • Welkomgroet aan Ds. Jb. de Jongh en deszelfs Dochter. Bij hunne wederkomst van Bentheim (1825)
 • Aan eene Vriendin bij het afleggen van hare Belijdenis, op den dag van haar verjaring (1826 2/5)
 • In een Album (1826)
 • Ter Bruiloft van H. Bok en M. Schut (mei 1826)
 • Ter Bruiloft van den Heer J.W. Coler en Mejuffrouw M.E. Uilham (mei 1826)
 • Aan J. Bakewel bij zijn vertrek als Onderwijzer der Jeugd naar Lutjebroek
 • De Slaap (1827)
 • Een Verjaardag in Mei(1827)
  geschreven voor Fempje Hart
 • Hugo en Emma /Romance/ (1827)
 • Uitzicht op de Eewigheid, Bij den dood eener moeder.
 • Eduard aan Minna
 • Nachtgedachte op een Kerkhof
 • Willem en Louiza /Romance/

Collectie handschriften 930

 • Huwelijkszang /Eene Cantate/ (mei 1820)
 • Ter Verjaring van een 83 jarige vrouw
 • Ter Bruiloft van H. Wanink en H. Rondhout
 • Bij dezelfde in den tweede Bruidsnacht
 • Ter Bruiloft van J. van Waart en F. Hart
 • Bij dezelfde in den tweede Bruidsnacht
 • Aan een vriend op zijn verjaardag (november 1828)
 • De Winter
 • Aan een Meisje op haar Verjaardag (februrari 1829, ze wordt 25)
 • Aan ouders bij den dood van een geliefd kind
 • Ter Bruiloft van P.G. de Vos en S. Bakker
 • Bij dezelfde in den tweede Bruidsnacht (oktober 1829)
 • Bij den aanvang des jaars 1830 aan den heer H..., Officier bij de 10e Afdeling Infanterie
 • Zilveren Bruiloftszang
 • Afscheids Brief
 • Aan Dirk Waars, Artelerist te Delft (september 1830)
 • Vaderlandse Uitboezeming (september 1830)
 • Bij den dood van een veertienjarig meisje

Collectie handschriften 1530

 • Troost aan ouders bij den dood van hun zoontje
 • Liefde - Voorgelezen in een vriendenkring naar opgegeven woorden
 • Koning Willem (augustus 1832)
 • Aan eene Jonge Weduwe bij de geboorte van haar zoontje (mei 1834)
 • Herinnering aan mijn vriend Dirk Waars (4 oktober 1832)
 • Oogenblik - Voorgelezen in een vriendenkring naar opgegeven woorden
 • Aan mijnen vriend
  naamdicht voor Harme Schild
 • Ter Verjaring (oogstmaand 1834)
 • Bruilofts Zang
 • In een Album
 • Uitvaart van A. Karemaker, oudste zoon van J. Karemaker
 • Schep vreugde in het leven
 • Op den verjaardag eener Vriendin
 • Bladvulling
 • Lijkoffer aan W. de Vries - Na den terugkeer van de Begraafplaats (14 oktober 1839)
 • De gedoopte Jood, aan zijn Leeraar (1841)
 • Aan den Heer S. Groen, Scheepsdoctor, ter aandenken op zijn reis naar Batavia
 • Verbeelding
 • Nieuwjaarsdag
 • Verjaringsgroete (1841)

Collectie handschriften 1531

 • God waakt
 • Ter verjaardag van den Heer S
 • De Liefde
 • De Mensch
 • Dankbetuiging eener leerlinge aan haren Leeraar
 • Verjaringslied aan eene Vriendin
 • Afwisselende dichtregelen uit voorlezingen in proza
 • In het Album van Mejufvrouw Wed. van Buul
 • Het land der Vreemdlingschap
 • Verjaringsgroete van en aan eene Zuster
 • Ter Verjaring naamvers voor Grietje Klein
 • Aan eene jonge Weduwe op den dag harer verjaring (11 Februarij)
 • Leiden Ontzet
 • Aan onzen overleden vriend
 • Ter uitvaart van Anthonie Jan de Graaf (18 julij 1848)
 • Ter uitvaart van den Heer Simon van Wagtendonk
 • Verjaringsgroete
 • Roeping des levens Ter opening der Wintervergadering
 • Ter verjaring van E.S. (20 april 1851)
  naamvers voor Elisabeth Soede
 • De eerste dagen van October 1852
 • Op den Verjaardag van een Vriend
 • De weezen aan den President Weezenvoogd bij het voorgenomen huwelijk van Zijn Ed. dochter
 • Ter vijfentwintigste Verjaring eener Echtverbintenis
 • 1 Januarij 1853
 • De Herfst (1847)
 • Harmonie
 • In een Album
 • De Weezen aan een Bruidegom en Bruid
 • Nieuwjaardag 1861
 • Bladvulling
 • De ontwaakte natuur

Collectie handschriften 1532

 • Aan den Weleerwaarde zeer Geleerde Heer D.W. de Roo bij gelegenheid zijner vijfentwintigjarige Evangeliebediening in de gemeente Enkhuizen den 12 November 1862
 • Bladvulling
 • Bij de overgifte eener Vlag
 • Bij het Overschot van den Weleerwaarde Heer P.J. van der Veer. Pastoor der Bisschoppelijke Clerezij, te Enkhuizen
 • Ter geleide van een Pendule door Kinderen aan hun ouders, op den 25st Verjaardag van hun huwelijk
 • Bloemen
 • De Hoop
 • Weldadigheid. Voorgedragen door den Heer Fogteloo bij eene toneelvoorstelling van het Kader der d.d. Schutterij, ten behove van den Korporaal-tamboer P.Bakker (22 maart 1867)
 • Een Priesterfeest
 • Aan den Heer Js. van Marle bij de 50st verjaring van Zijn Ed. ampt als onderwijzer der jeugd
 • Veertigjarige Echtvereniging
 • Vergankelijkheid (23 oktober 1868)
 • Vader staat aan 't roer (december 1868)
 • Het kind is heengegaan
 • Zilveren Bruiloft. Een meisje aan hare Ouders
 • Aan den Weleerwaarde Zeergeleerde Heer P.J. Helwig bij een herhaald beroep naar Middelburg

Collectie handschriften 949

 • Ter Bruiloft
 • Gedicht voor Van Wijngaarden, 25 jaren bode bij het Nut in Beemster (oktober 1867)

Collectie handschriften 656

 • De Oorlog