Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  mengelwerk

 

ENKHUIZEN 17-12-1881, NOTARIS D.A. HAMERSTER DIJKSTRA, ACTE 85

In het jaar achttienhonderd een en tachtig op Donderdag den een en twintigsten Julij, des voormiddags om tien uur, heb ik Dominicus Aggaeus Hamerster Dijkstra, notaris residerende te Enkhuizen, mij vervoegd in het huis Wijk 3 numero 132 aan de Visschersdijk te Enkhuizen, alwaar gewoond heeft en op den achtsten Mei achttienhonderd vier en zeventig is overleden den Heer Harme Bevoort, in leven koopman, teneinde aldaar ter bewaring des regten van partijen en van allen die daarbij belang zouden mogen hebben, overtegaan tot inventarisatie of beschrijving des boedels van den overledene en van zijn nagelaten weduwe mejuffrouw Vrouwtje Solkes en van zijn nalatenschap.
Zullende deze inventarisatie of boedelbeschrijving geschieden ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:
1. Mejuffrouw Vrouwtje Solkes, winkelierster, wonende te Enkhuizen, weduwe van den Heer Harme Bevoort, voornoemd, met wien zij onder de tegenwoordige Nederlandsche wet, in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd geweest,
a) voor zichzelve als deelgenoote van voorschreven algeheele gemeenschap van goederen en b) in hoedanigheid van moeder en wettig voogdes over haren minderjarigen zoon Cornelis Bevoort, en
2. Mejuffrouw Klasina Catharina Bevoort, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Enkhuizen, zijnde mejuffrouw Klasina Catharina Bevoort en de minderjarige Cornelis Bevoort voornoemd, de enige kinderen en afkomelingen geboren uit het huwelijk van de juffrouw requirante Vrouwtje Solkes en den Heer erflater Harme Bevoort, en als zoodanig, wegens diens ab in testato overlijden, krachtens de wet, tot diens nalatenschap geregtigd ieder voor de helft.
Voorts in tegenwoordigheid en ten overstaan van den Heer Christiaan van Doorn, landbouwer, wonende te Enkhuizen, in naam en als toeziend voogd over den minderjarige Cornelis Bevoort, daartoe benoemd en beëdigd door den Heer regter van het Kanton te Enkhuizen, bij diens geregistreerd proces verbaal van den negenden Oktober achttien honderd vier en zeventig.

De opgave en aanwijzing der goederen zal geschieden door de requirante mejuffrouw Vrouwtje Solkes, die het sterfhuis bewoonde, beloofd heeft zulks getrouw te zullen doen, zonder iets te verbergen of achterhouden.
De waardering der onroerende goederen is geschied door de Heeren Hendrik Top, bode van Drechterland, Klaas Speleveld Last, metselaar en Jan Barend Broers, tuinman, allen wonende te Enkhuizen, als daartoe verzochte deskundigen, als zoodanig beëdigd, ten overstaan van den Heer regter van het Kanton Hoorn, bij geregistreerd proces verbaal van den dertigsten Junij jongstleden, welke deskundigen van hunne gedane schatting verslag hebben uitgebragt, bij acte den tweeden dezen maand voor mij notaris verleden en geregistreerd, vanwelk verslag een afschrift aan deze minute zal worden geännexeerd. De schatting der roerende goereren, voor zoo verre daarvoor vatbaar, zal geschieden door den Heer Hendrik Top voormeld, zijnde hij bij aangehaald proces verbaal van den Heer regter van het kanton Hoorn ook als zoodanig beëdigd.
De requiranten, toeziend voogd en deskundige ten boven bovengemelden sterfhuize tegenwoordig bevonden zijnde, is onmiddelijk tot de voorgenomen inventarisatie overgegaan, zijnde de goederen er gevonden op de plaatsen hierna vermeld en geschat op de prijzen, achter hunne omschrijving uitgetrokken.

------------------- Onroerende goederen. -----------------------
Een huis en erf, staande en gelegen te Enkhuizen, sectie F numero 178 groot zeventig centiares door deskundigen waardig geschat zeven honderd gulden f 700,00
Een huis en erf aldaar, sectie D numero 201 groot vier en tachtig centiares " 450,00
Een huis en erf aldaar, kadaster sectie E numero 302 groot zeven en negentig centiares " 400,00
Een huis en erf, staande en gelegen alsvoren te Enkhuizen, sectie E numero 303 groot een are zeven en zestig centiares " 1200,00
Een huis en erf, staande en gelegen alsvoren, sectie E numero 304 groot een are zeven centiares " 300,00
Een huis en erf te Enkhuizen sectie E numero 305 groot acht en zeventig centiares en 306 groot vier en zeventig centiares, zamen " 350,00
Een huis en erf aldaar, sectie E numero 307 groot zeven en veertig centiares "   75,00
Een huis en erf aldaar, sectie E numero 298 groot een are negen en twintig centiares " 300,00
Een boomgaaard gelegen te Enkhuizen, sectie E numero 260 groot acht ares veertig centiares " 900,00
Een huis en erf staande en gelegen aldaar sectie E numero 421 groot acht en vijftig centiares " 500,00
Een moestuin gelegen te Enkhuizen sectie E numero 420 groot een are zes en zestig centiares " 225,00
Een tuin gelegen alsvoren sectie E numero 1395 groot negentig centiares en 1396 groot drie ares tien centiares " 450,00
Een huis en erf, staande en gelegen te Enkhuizen, sectie E numero 1394 groot vijftig centiares " 300,00
Een huis en erf, staande en gelegen alsvoren, sectie E numero 424 groot twee en twintig centiares " 200,00
Een huis en erf, staande en gelegen alsvoren, sectie E numero 426 groot tachtig centiares " 500,00
Een huis en erf te Enkhuizen sectie E numero 1379 groot tachtig centiares " 300,00
Een huis en erf aldaar sectie E numero 425 groot twee en dertig centiares " 300,00
De percelen staande en gelegen in de gemeente Enkhuizen kadaster sectie E numeris 1596, huis bergplaats, erf, groot een are zestig centiares, 1597, huis groot vier en dertig centiares, 1598, huis, groot elf centiares en 1599, tuin groot een are vijf en twintg centiares, zamen " 290,00

------------------- Roerende goederen. -------------------------
------------------ Huisraad en Inboedel. ------------------------
-------------------- Op de Vliering. -----------------------------
Een partijtje oud ijzer, geschat op vijftig centf,50
ramen en vensters"1,50
rommel"1,00
vuurmond en stoeltjes",50
rommel",50
enige manden"1,00
vlagstok",50
rommel",50
koperen ketel"2,00
stoven",40
vier ladders"8,00
ijzeren pot, aardewerk en rommel"2,00
een hooike"1,50
brandhout"2,50
vaten en kooijen",50
takkebos en brandhout"15,00
stokken en touwwerk"1,00
een toog en rommel"3,00
------------------- Op de Achterzolder. -------------------------
hakvlootje, keulse pot en hortje",75
waschtafel"1,50
trapje en kistjes"1,50
twee schoolborden en rommel",50
kist en lessenaar"2,00
waschmand en tafeltje"1,00
enige matten",50
dambord met schijven"1,00
twee schilderijen"2,00
tafelstoel"1,50
schoorsteenmantel"3,00
een tafel"1,00
twee stoelen",50
een vloerzeil"1,00
trechter en rommel"1,00
--------------------- Binnenbovenkamer. -------------------------
eenige boeken"5,00
boekenkast",50
een linnenkast"5,00
kagchel met pijpen en plaat"10,00
tafeltje",60
koperen vijsel"2,00
twee tabak komfoortjes"1,00
plankje met koper",75
zwafelstokbakje, luciferpotje en pijpenstander"1,00
kastje en ladetafeltje"1,50
lessenaar op onderstel"2,50
vijf stoelen"1,25
koperen ketel en theestoof"3,00
spiegeltje en vier schilderijen",75
tinnen waterflesch en menageketel"1,50
rommel"1,00
gordijn",25
--------------------- In een kast. ------------------------------
twee koperen schalen"1,00
kinderspeelgoed"1,00
messenbak met lepels"1,50
vier kussentjes"2,00
wiegdekentje",75
een jas"1,00
twee stoelkussens"4,00
een stoof met steen"1,00
koperen stoof"2,00
rommel"1,00
twee theebladen"1,50
twee wafelijzers",50
een kastje"1,00
koffers"2,50
vier hoedendozen",50
twee kleerenbakken"1,00
stoffer",50
eenige rommel"2,00
vijf kleerenstokken",75
theeblad",50
------------------ Beneden Voorkamertje. -----------------------
tafel"1,50
zes stoelen"2,50
vijf schilderijen"5,00
een spiegel"1,00
een klokje"1,50
karpet en kleedje"1,00
gordijn en hortje",75
glaswerk"1,00
porcelein"1,00
kabinet"30,00
weerglas"1,00
schilderijen"3,00
eenig porcelijn"1,25
spionnetjes",75
------------------ In de Binnenkamer. ---------------------------
een bureau"15,00
ornamenten"1,50
een spiegel"1,50
twee schilderijen"2,50
vier portretten",50
acht stoelen"4,00
tafel"2,00
karpet"1,00
matten"1,50
looper en kleedje"1,00
lessenaartje"1,00
twee tabakkistjes"1,00
een klokje"5,00
een lamp"1,50
twee stenen hondjes",50
inktkoker",50
aardwerk, glas en blikwerk"4,00
een bed, peluw, twee kussens"40,00
een bed, peluw, vijf kussens en een kussentje"50,00
twee wollen dekens"2,00
twee katoenen dekens"2,00
------------------- In den Gang. ---------------------------------
drie strijkijzers"3,00
eenige rommel",50
looper, matten en kleedjes"2,00
------------------- In het Zaaltje. --------------------------------
ronde tafel"8,00
tafeltje met ornamentjes"6,00
een chiffonnière"15,00
eenige ornamenten"4,00
vier schilderijen"1,50
een spiegel"2,00
vloerkleed, karpet, twee kleedjes"15,00
acht stoelen"8,00
twee glas en twee bedgordijnen met valletjes"2,50
bed, peluw en drie kussens"50,00
twee wollen en twee katoenen deken en een sprei"6,00
eenig aardwerk"2,00
glaswerk en olij en azijnstel"3,00
eenig porcelein"5,00
twaalf kopjes en schoteltjes"3,00
nieuw zilver servies"8,00
koffijkan en blikwerk"2,00
-------------------- In de Keuken. -------------------------------
tafel met kleedje"1,00
zes stoelen"3,00
karpet en kleed",75
spiegeltje en schilderijen",50
een fornuis"5,00
koperen doofpot"6,00
twee koffieketels en theestoof"3,00
vischglas met voet"1,50
theegoed en twee blaadjes",75
aard- en blikwerk"3,00
messenbak met messen, lepels en vorken"1,50
glasgordijn",50
-------------------- Op de Plaats. ------------------------------
een hen met zeven kuikens"3,00
--------------------- In de Boet. -------------------------------
schaafbank en gereedschap"3,00
ijzeren potten en pannen"4,00
blik en aardwerk"3,00
vogelkooi en rommel",50
twee koperen akers"2,00
drie emmers"1,00
twee koperen ketels en doofpot"5,00
twee tobben en een emmer"2,50
tuingereedschap"1,00
een prullebak",50
-------------------- In den Winkel. ------------------------------
negentien lege kruiken"3,00
partij ledige winkeldozen en vaatjes"2,00
vijftig flesschen"2,00
houten en tinnen maten en trechter"3,00
vaatje elixer"8,00
vaatje gedistilleerd"6,00
zes lege vaatjes"2,00
blikken bussen en petroleumstel"1,50
vier schalen met balansen"1,00
negen stuks koperengewicht"4,00
lamp en vogelkooi"1,25
twee houten schalen"1,00
kruik met citroen elixer"3,00
---------------- Huishoudelijk linnen. ---------------------------
twaalf linnen lakens"12,00
twaalf handdoeken"2,50
tien katoenen lakens"8,00
achttien katoenen slopen"5,00
twaalf servetten"6,00
vier tafellakens"3,00
de kleederen en lijfdracht van de rendante"50,00
--------------- Gouden en zilveren werken. ----------------------
een gouden hoofdijzer"65,00
twee gouden zijnaalden"10,00
twee gouden spelden met steentjes"8,00
een gouden broche"5,00
een gouden halsketting met slot"12,00
een gouden horloge"20,00
een gouden sleutel met haar"6,00
tweegouden oorbellen met steentjes"5,00
vier gouden ringen"15,00
vier zilveren lepels"6,00
een zilveren horloge"2,00
twaalf zilveren theelepeltjes"5,00
twaalf messen met zilver"2,50
--------------------- In het Pakhuis. ----------------------------
een mangel"4,00
een stelling, brandhout, rommel en ramen"10,00
een kruiwagen en trapje"3,00
vaatjes, oud ijzer en rommel"2,00
twee gewichten",50
een vaatje azijn"2,50
Bedragende alzoo te zamen een waarde van Acht honderd tien gulden vijf en twintig cent f810,25
De werkzaamheden van den aan mij notaris bekenden schatter hiermede afgelopen zijnde heeft hij ten einde zich te kunnen verwijderen, na voorlezing alhier getekend:
                                                H. Top

--------------------- Contante Penningen. ---------------------------
De rendante verklaarde in verschillende specien in kas te hebben een som van Twee en zestig gulden f 62,00
---------------------- Schuldvorderingen. ---------------------------
Eene vordering ten laste van E. de Groot, timmerman te Enkhuizen, groot in kapitaal in geleend geld: Twee honderd vijftig gulden, blijkens schuldbewijzen van den drie en twintigsten April achttienhonderd vier en zeventig en den eerste Augustus achttienhonderd zeven en zeventig. f 250,00
De rente a vijf ten honderd in het jaar, hierop sedert den laatste verschijndag verschuldigd.
Eene vordering ten laste van H. Ossen, bakker te Enkhuizen, wegens geleend geld, groot in kapitaal een honderd vijftig gulden, rest van meerder f 150,00
De rente a vijf ten honderd in het jaar, hierop sedert den zes en twintigste Augustus des vorigen jaar verschuldigd
Eene vordering ten laste van de weduwe Cornelia Korf, geboren Bevoort, winkelierster wonende te Enkhuizen, wegens geleverde goederen, groot Een duizend een honderd veertien gulden, vier en twintig en een halve cent, welke vordering evenwel wegens insolventie van de debetrice alhier wordt aangebragt voor memorie
-------------------------- Passief. ---------------------------------
De rendante geeft op dat door den boedel is verschuldigd:
Aan onderscheidene belastingen als grond, personeel en gemeente belasting: Twee en veertig gulden
f 42,00
Aan de Heeren Doijer en van Deventer te Zwolle wegens geleverde elixter. Zeventien gulden. f 17,00
Kleine huishoudelijke schulden memorie
Bedragende het Passief van den boedel alzoo, buiten het pro memorie vermelde eene som van Negen en vijftig gulden f 59,00

----------------------- Titels en papieren. ------------------------
Een afschrift eener acte van verkoop en koop den achttienden Julij achttienhonderd vier en vijftig voor den destijds te Enkhuizen residerenden notaris Abraham Louis van Slogteren gepasseerd, geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Hoorn den eerste Augustus daaraan volgende, deel 169 artikel 87, waarbij de erflater den eigendom bekwam van het perceel ter kadaster der gemeente Enkhuizen bekend sectie F numero 178, groot zeventig centiares.

Eene onderhandsche koopacte in dato een December achttienhonderd vijf en vijftig. Geregistreerd zonder renvooi te Enkhuizen den twintigsten December achttienhonderd vijf en vijftig deel 24 folio 51 recto vak 6. Ontvangen voor regt Acht en twintig gulden met de acht en dertig opcenten, acht en dertig gulden vier en zestig cent. De ontvanger /is geteekend/ van Ghert.Overgeschreven ter voormelden hypotheekkantore den negende en twintigste dien maand December, deel 185 numero 95, waarbij de erflater den eigendom verkreeg van de perceelen ten kadaster bekend gemeente Enkhuizen sectie E numero 303 groot een are zeven en zestig centiares en 260 groot acht are veertig centiares en gedeeltelijk numero 423 van sectie E groot geheel vier ares veertig centiares thans numero 1396 groot drie ares tien centiares.

Eene onderhandsche koopacte in dato een Mei achttienhonderd acht en vijftig. Geregistreerd te Enkhuizen vierden Mei achttienhonderd acht en vijftig, deel 25, folio 7 recto vak 7, houdende een blad zonder renvooi. Ontvangen te weten veertig gulden a vier percent Een gulden zestig makende met de acht en dertig opcenten ad een en zestig cent Twee gulden een en twintig cent. De ontvanger /is getekend/ van Goudoever. Overgeschreven ter hypotheekkantore voormeld den negentiende dien maand Mei, deel 218 numero 15, waarbij de erflater den eigendom bekwam van het perceel gemeente Enkhuizen sectie E numero 420 groot een are zes en zestig centiares.

Afschrift eener acte van afgifte van legaat en verkoop, door de erven van M. Bevoort te Enkhuizen overleden, den tweeden December achttienhonderd negen en vijftig voor den notaris Abraham Louis van Slogteren te Enkhuizen verleden, geregistreerd en overgeschreven ten kantore alsvoren den datum den dien maand December, deel 235 numero 41, waarbij de erflater den eigendom verkreeg van de perceelen bekend ten kadaster der gemeente Enkhuizen sectie E numeris 302, 304, 305, 306, 307, 421, 424, 422, 298, 426, 1379, 1394 en 1395 en sectie D numero 201.

Een onderhandsche koopacte in dato de maand Julij achttienhonderd een en zestig. Geregistreerd te Enkhuizen den vijftiende Julij achttienhonderd een en zestig, deel 26 folio 106, verso vak 6, een blad zonder renvooi. Ontvangen voor regt Tien gulden, voor acht en dertig opcenten Drie gulden tachtig cent, tezamen Dertien gulden tachtig cent. De ontvanger /is getekend/ van Goudoever. Overgeschreven ter hypotheekkantore te Hoorn den twintigsten July achttienhonderd een en zestig deel 255 numero 32, waarbij de erflater eigenaar werd van het perceel gemeente Enkhuizen sectie E numero 302.

Afschrift van een proces verbaal van veiling in dato acht en twintig September achttienhonderd vijf en zestig door meergemelden notaris van Slogteren opgemaakt geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Hoorn den derden November daaraan volgende deel 295 numero 43, waarbij de erflater den eigendom bekwam van het perceel gemeente Enkhuizen sectie E numero 425.

De rendante verklaarde dat de doodschulden en begraafniskosten zijn gekweten.
Met het vorenstaande is men bezig geweest van des voormiddags tien tot des avonds acht uur.
Dat gedaan en als nu niets meer gevonden zijnde om in deze inventaris te vervatten of daarbij op te geven, is al hetgeen daarin vermeld is, gelaten in bezit en bewaring van de juffrouw rendante Vrouwtje Solkes, die zulks erkent en zich belast, alles weder te voorschijn te brengen of te verantwoorden, wanneer en aan wien zulks behoren zal.
Eindelijk heeft de juffrouw rendante Vrouwtje Solkes onder eede in handen van mij notaris afgelegd verklaard dat deze inventaris is deugdelijk en oprecht en zij niets heeft verzwegen, weggemaakt of verduisterd, noch ook gezien heeft of weet, dat iets is weggemaakt of verduisterd geworden van hetgeen tot de onderwerpelijke boedel en nalatenschap behoort.
Waarvan dit proces verbaal is opgemaakt ter plaatse en aldaar gesloten ten dage in den hoofde dezen gemelden avond om acht uur.
Gedaan en gepasseerd in tegenwoordigheid van Maarten Ossekooper, werkman bij 's Rijks betonningmagazijn en Cornelis Kramer, winkelier, wonende beide te Enkhuizen, als getuigen.
De comparanten, de toeziend voogd en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben met mij onmiddelijk na gedane voorlezing, deze minute geteekend.

            handtekeningen