de Fijma genealogie home   |   overzicht   |   naamindex

 

FEYMA & FEIMA        

Elke keer als ik in de archieven de naam Feyma of Feima tegenkwam heb ik daar een aantekening van gemaakt met het idee dat het wel eens verre familie zou kunnen zijn. Uit die losse gegevens is het onderstaand overzicht ontstaan. Het bevat gegevens over een 18e eeuwse familie Feyma uit Leeuwarden en een 19e eeuwse uit Ternaard. Daarnaast nog wat losse Feyma's uit Oldeboorn en Ferwerd. Of ze met elkaar of met de Fijma's verwant zijn moet nog blijken. Het overzicht is lang niet volledig en aanvullende gegevens zijn welkom!


 

familiewapen van Jan Ypes Feima uit Leeuwarden        

Het wapen van Jan Ypes Feima in het          
collecteboek van de Oldehoofster espels          

 

Oldeboorn

Jan Andries, wonende te Oldeboorn, verklaart op 12-12-1811 dat hij de naam Feima aanneemt. Hij tekent met J C A Feima.
Op 29-1-1857 overlijdt hij in Utingeradeel. Hij is 76 jaar en weduwnaar. In de akte staat Teyma i.p.v. Feyma. Op 23-12-1862 overlijdt Hinke Jans Teyma in Utingeradeel. Hij is 47 jaar en ongehuwd.

Ferwerd

 1. Feye Mients, geboren ca 1735 trouwt met Wytske Geerlofs
  Kinderen:
  1. Mient, * Ferwerd 24-7-1763. Zie II.
  2. Aaltje, * Ferwerd. 7-8-1768

 2. Mient Feyes Feyma, kleermaker.
  Trouwt Ferwerd 25-6-1786 met Rinske Gerrits uit Ferwerd. Hertrouwt Ferwerd 6-12-1789 met Sjeuke Dirks uit Ferwerd, geboren in Roodkerk, naaister. In 1811 nemen Mient Feyes en zijn twee kinderen de naam Feyma aan.
  Kinderen:
  1. Feye, * Ferwerd 22-9-1790. Zie III.
  2. Wytske, * Ferwerd 25-1-1796.
   Tr. Leeuwarden 30-8-1818 met Cornelis Wopkes Sipkema.

 3. Feye Mients Feyma van Leeuwarden trouwt aldaar op 3-1-1813 met Hylte/Hylkje Aukes Visser van Leeuwarden. Werkt ruim 45 jaar als boekhouder en reiziger bij Hurlsgar en Zoon.
  Kinderen:
  1. Aukje, * ca 1813, + Leeuwarden 24-1-1897
  2. Mient, * ca 1815, + Leeuwarden 11-3-1836 (ongehuwd). Hij werkt bij de provinciale griffie te Leeuwarden.
  3. Sjieuwke, * ca 1818, + Leeuwarden 7-9-1845, tr. Leeuwarden 16-5-1842 met Dirk Trekloff.
  4. Antje, * ca 1820, + 25-2-1825
  5. Annee, * ca 1826, + Leeuwarden 26-6-1849 (ongehuwd)
  6. Auke, * Leeuwarden 29-3-1828, + ald. 20-11-1899. Zie IV.

 4. Auke Feyma, * Leeuwarden 29-3-1828, + ald. 20-11-1899. Onderwijzer. Trouwt Haarlem 21-5-1856 met Margaretha Worst.
  Kinderen:
  1. Hendrika, * ca 1858, + Leeuwarden 18-6-1939, trouwt Leeuwarden 17-10-1883 met Pieter Hermanus Buis.
  2. Hylkje, * 1857, + Leeuwarden 3-7-1857
  3. Feye, * 1859, + Leeuwarden 16-10-1859
  4. Hylkje, * ca 1861, + Leeuwarden 28-10-1880 (ongehuwd)
  5. Feye, * 1863, + Leeuwarden 18-11-1863

Leeuwarden

 1. Jan Ypes van Snackerbuyren trouwt op 14-4-1700 met Maryke Foppes van Leeuwarden. Onder klokslag, in de Galileer kerk te Leeuwarden.
  Kinderen:
  1. Ype, ~ Leeuwarden 22-12-1700. Zie II.
  2. Grietje, ~ Leeuwarden 22-1-1702
  3. Grietje, ~ Leeuwarden 4-5-1704
  4. Mincke, ~ Leeuwarden 2-6-1705

 2. Ype (Ippe/Ypo/Epo) Jans Feima, gedoopt 22-12-1700, overleden 2-1760. Klerk op de secretarie te Leeuwarden. NH. Hij trouwt 13-4-1732 te Leeuwarden in de Westerkerk met Geertruydt Thomas van der Ley uit Huizem, geboren 13-3-1707, dochter van Thomas (den Capitein) van der Ley en Johanna Maria Metz.
  Kinderen:
  1. Maryke, ~ Leeuwarden 8- 3-1733
  2. Johanna Maria, ~ Leeuwarden 3-3-1734
  3. Johanna Maria, ~ Leeuwarden 6-4-1735. Verhuist naar Amsterdam.
   Tr. Amsterdam 1-5-1772 met Reindert Tjakke van Wessendorp (eerder gehuwd met Hendrina Mals). Kinderen: Harmanus Johannes ~ A. 26-9-1776, Reijndert Theodorus ~A. 8-7-1887, Geertruij Marieja ~ A. 14-1-1781.
  4. Jan, ~ Leeuwarden 20- 6-1736. Zie III-1.
  5. Thomas (Anthony), ~ Leeuwarden 21- 2-1738, schilder. Hij verhuist naar Amsterdam en wordt daar poorter op 19-8-1785. Tr. Amsterdam 27-8-1762 met Trijntje Testar (eerder gehuwd met Hendrik Daalwijk).
   Kinderen:
   1. Anthony, ~ Amsterdam 12-10-1766
   2. Geertruy, tr 27-4-1787 met Johan Joost Fittig (sjouwer uit Kircheim)
  6. Johanna Maria, ~ Leeuwarden 4- 3-1740
  7. Johannes, ~ Leeuwarden 5-11-1741
  8. Joannes, ~ Leeuwarden 31-7-1743. Zie III-2.
  9. Dirk, ~ Leeuwarden 26-5-1745. Gaat naar Oldeholtpa.
   Tr. Leeuwarden 2-7-1775 met Janke Blausma.
   Uit dit huwelijk een zoon Ippe. Hij trouwt Leeuwarden 31-5-1818 met Trijntje Jans van der Veen
  10. Anna Christina, ~ Leeuwarden 22- 3-1747.
   Tr. Leeuwarden 24-5-1771 met Claas Ferwerda, kastenmaker
  11. Paulus, ~ Leeuwarden 17- 2-1751
  12. Rienk, ~ Leeuwarden 5- 9-1753
   Komt in het Old Burger Weeshuis terecht en wordt van daar uit op 9-6-1766 en 7-7-1768 als leerjongen geplaatst bij Leverland, mr. zadelmaker en op 12-7-1770 bij mr. zadelmaker Ruitinga. Verhuist naar Amsterdam en trouwt daar met Aaltje Graffelmans. Kinderen:
   1. Anthony, ~ Amsterdam 25-1-1778

  Op 10-5-1734 en 9-1-1736 wordt een kind van de klerk Feima begraven. Na het overlijden van Ype in 1760 blijft Geertruydt met 9 kinderen achter.
  Epo (Ype) Feyma wordt op 7-2-1721 aangesteld als 2e klerk ter secretarie en collecteur van de 40e penning na resignatie van Claas Harmsen Coopman. Op 29-2-1732 wordt hij 6 weken geschorst als stadsklerk wegens malversatie.

 3. 1. Jan Ypes Feima, geboren Leeuwarden 20-6-1736. Mr. (landschaps)loodgieter, leidekker en mogelijk ook brandspuitmaker. Vroedsman van de stad Leeuwarden. NH. Trouwt Leeuwarden 8-12-1758 in de Galileerkerk met Brantie Everts van Buitenpost. Hertrouwt Leeuwarden 23-11-1763 in de Westerkerk met Tetje (Fettie) Jans Distelma van Deinum.
  Kinderen:
  1. Titie, ~ Leeuwarden 5-10-1759
  2. Geertuid, * Leeuwarden 1763
  3. Ype, ~ Leeuwarden 30- 3-1764
  4. Jan, ~ Leeuwarden 28- 2-1766. IJtigmeester.
  5. Geertuid, ~ Leeuwarden 29-1-1768
  6. Geertuid, ~ Leeuwarden 22- 9-1769
  7. Ype, ~ Leeuwarden 9- 8-1771. Zie IV.
  8. Swopkje Geertruid, ~ Leeuwarden 10-6-1774
  9. Geertruid, ~ Leeuwarden 16-5-1777, + Leeuwarden 8-2-1843.
   Tr. Leeuwarden 15-7-1802 met Edmont van Driest, * Den Haag 24-10-1770, + Leeuwarden 28-9-1815, zoon van Hendrik van Driest (vroedschap van Den Haag) en Fredrika Ernestina Gautier.

  Op 10-2-1768, 27-12-1779 en 10-10-1780 wordt een kind van Jan Feima begraven

 4. 2. Johannes Feima, geboren Leeuwarden 31-7-1743, overleden Gaasterland 13-3-1814. Trouwt Leeuwarden 18-5-1766 in de Galileerkerk met Aukje (Aaltje) Broersma uit Leeuwarden, overleden te Makkum 23-5-1811, dochter van Syds en Leentje Andries.
  Kinderen:
  1. Ype, ~ Leeuwarden 12-5-1768
  2. Helena, ~ Leeuwarden 6-8-1769
  3. Ype, ~ Leeuwarden 27-1-1771. Zie IV.
  4. Geertruid, ~ Leeuwarden 18-10-1772, + Leeuwarden 20-8-1800
   (Bontepapensteeg). Trouwt met Sieds Broersma.

  Op 13-6-1768 en 8-2-1771 wordt een kind van Johannes Feima begraven

  Uit de lidmatenboeken komen de volgende verhuizingen: Op 14-3-1783 van Leeuwarden naar Rottevallen, in 1798 terug naar Leeuwarden vanuit Stavoren en op 1-5-1801 van Leeuwarden naar Hindelopen. Van Hindelopen naar Makkum op 23-5-1805 waar Aukje Broersma overlijdt. Johannes gaat als weduwnaar naar Woudsend/Balk op 23-5-1811. Bij de aanname/bevestiging van familienamen in Gaasterland op 31-12-1811 verklaart hij de naam Feima te blijven behouden. Hij heeft ad- noch decedent (dwz dat vader en grootvader zijn overleden). Johannes Feima overlijdt te Gaasterland op 13-3-1814, oud 71 jaar en ongehuwd.

 5. Ype Feima, geboren 1771. Dit kan de zoon zijn van Jan of van Johannes. Loodgietersknecht in 1811, loodgieter in 1824. Woont in 1808 in de Bagijnenstraat. Trouwt 3-6-1804 in de Galileerkerk met Antie Veenstra uit Leeuwarden.
  Kinderen:
  1. Dirk, * Leeuwarden 26-9-1804

Ternaard

 1. Jelle Gerbens, overleden in 1752. Trouwt Ternaard 12-5-1748 met Trijntje Dirks uit Ternaard. Afgaande op de quotisatiekohieren van 1749 is hij een boer die tweemaal zijn beesten heeft verloren. De aanslag is 39-8-8 en zijn gezin bestaat uit vier personen boven de 12 jaar wat op een eerder huwelijk zou kunnen wijzen.
  Kinderen:
  1. Gerben, * 25-4, ~ Ternaard 15-5-1749. Zie II.
  2. Jeltje, * 9-8, ~ Ternaard 3-9-1752 (vader is overleden). Overleden Ternaard 14-7-1815, in de overlijdensakte staat: Jeltje Jelles Feima, weduwe
  Jelle Gerbens is in 1748 gebruiker van de Feyma sate in Ternaard, de eigenaars zijn op dat moment Jan en Johannes Idzes. Na het overlijden van Jelle hertrouwt zijn ega Trijntje Dirks op 3-2-1754 met Klaas Oftes en op 6-5-1764 met Jan Pieters. Ook die twee echtgenoten staan te boek als gebruiker van de sate.

 2. Gerben Jellis Feyma, geboren Ternaard 25-4-1749, overleden aldaar 28-1-1827. Trouwt Ternaard 3-5-1772 met Antie Jans uit Ternaard en hertrouwt Ternaard 10-6-1787 met Ybeltje Jans uit Ternaard. In 1811 nemen hij en zijn kinderen Jan (27 jr), Jan (20 jr) en Antje (11 jr) de naam Feyma aan. Mogelijk heeft hij de naam aangenomen omdat hij in de Feyma sate te Ternaard woonde, maar het zou ook kunnen dat de naam al langer in de familie werd gebruikt. Hij is lidmaat van de gereformeerde kerk en doet belijdenis in 1771.
  Kinderen:
  1. Trijntje, * 5-9, ~ Ternaard 9-10-1774, + Wd. 7-2-1857. Trouwt met Klaas Gerrit Elzinga.
  2. Jan, ~ Ternaard 31-5-1778
  3. Jan, * 13-12-1779, ~ Ternaard 9-1-1780, + ald. 20-11-1823 ongehuwd.
  4. Jelle, * 13/7/1783, ~ Ternaard 10-8-1783. Zie III.1.
  5. Jan, * 9-12-1791, ~ Ternaard 8-1-1792. Zie III.2.
  6. Dirk,~ Ternaard 29-1-1797
  7. Antje, * 23-1, ~ Ternaard 24-2-1799, + Wd. 2-4-1870. Trouwt 30-1-1819 met Gerrit Durks Gerritzen. Hij is gardenier en doopsgezind. Ze krijgen 8 kinderen.

 3. 1. Jelle Gerbens Feyma, geboren Ternaard 13-7-1783, overleden ald. 25-4-1851, arbeider, NH. Trouwt Ternaard 19-5-1814 met Antje Jans de Haan, geboren Hallum 1794, overleden Ternaard 22-5-1885, arbeidster.
  Kinderen:
  1. Gerben, * Ternaard 14-4-1815. Koopman. Zie IV.1.
  2. Jan, * Ternaard 14-1-1818, + Wd. 29-9-1856. Landbouwer. Zie IV.2.
  3. Anne, * Ternaard 27-9-1820. Arbeider. Zie IV.3.
  4. Renske, * Ternaard 21-7-1824, + ald. 22-2-1899 ongehuwd. Arbeidster.

 4. 2. Jan Gerbens Feima, geboren Ternaard 9-12-1791, overleden 5-3-1875, schipper, gardenier, NH. Trouwt Ternaard 18-5-1815 met Lijsbeth Durks Gerritzen, geboren ca 1794. Hertrouwt Westdongeradeel 18-5-1822 met Adriaantje Harmens Hoekstra, geboren 1792, overleden Ternaard 25-7-1875, NH.
  Kinderen:
  1. Eelkje, * Ternaard 3-11-1815, + Wd. 7-9-1889. Tr. Westdongeradeel 31-5-1838 met Sytse Jelles Sytsma (* Paesens 1814, arbeider, NH). Tr. Wd. 16-5-1868 met Gerryt Elsinga.
  2. Ibeltje, * Ternaard 13-3-1824, + Wd. 4-2-1869. Arbeidster. Tr. Wd. 16-5-1857 met Gaatse Jans Schaafstra
  3. Gaatske, * Ternaard 7-10-1826, + Wd. 19-8-1904. Arbeidster. Tr. Wd. 24-5-1856 met Jan Renses Kampstra
  4. Tjetske, * Ternaard 11-12-1829, naaister. Tr. Wd. 28-5-1859 met Hendrik Tjerks Terpstra
  5. Gerben, * Ternaard 9-10-1832, + ald 16-11-1832
  6. Syke, * Ternaard 19-1-1834, + Wd. 21-3-1909. Naaister. Tr. Wd. 22-6-1861 met Luitzen Louws Elzinga
  7. Antje, * Ternaard 11-2-1837, + Wd. 13-12-1859 (ongehuwd). Arbeidster

 5. 1. Gerben Jelles Feyma, geboren Ternaard 15-4-1815, overleden Wd. 26-5-1901. Koopman, NH. Trouwt Wd. 13-5-1841 met Sijbrigje Klazes Stielstra, geboren Holwerd 1816
  Kinderen:
  1. Antje, * Trenaard 1-3-1842, + ald. 17-10-1843
  2. Antje, * Ternaard 15-12-1843, + Wd. 22-3-1929. Tr. Wd. 15-5-1869 met Johannes Postma.
  3. Jeltje, * Ternaard 15-1-1847, + ald. 15-3-1848
  4. Klaas, * Ternaard 16-5-1849. Zie V.1.
  5. Jeltje, * Holwerd 23-3-1851, + ald. 29-1-1856
  6. Jelle, * Holwerd 25-9-1852. Zie V.2.
  7. Jan, * Holwerd 17-2-1854, + ald. 22-2-1854
  8. Saapke, * Holwerd 25-3-1856, + 20-12-1857
  9. Jelle, * Holwerd 25-9-1857, + 20-7-1889. Gaat 1-8-1874 naar Betterwird.

 6. 2. Jan Jelles Feyma, geboren Ternaard 17-3-1818, overleden Wd. 29-9-1856, gardenier, NH. Trouwt Wd. 8-11-1845 met Kinske Tjeerds Wieukstra, geboren Ternaard 1819, NH.
  Kinderen:
  1. Jelle, * Ternaard 26-8-1846, arbeider, + Wd. 1-5-1920
  2. Aagtje, * Ternaard 4-9-1848, + Wd. 25-9-1848
  3. Tjeerd, * Ternaard 20-11-1849, + Wd. 7-2-1857
  4. Jitze, * Ternaard 14-6-1852, + Wd. 27-1-1931 ongehuwd. Arbeider.
  5. Antje, * Ternaard 23-8-1855, + Wd. 28-3-1874

 7. 3. Anne Jelles Feyma, geboren Ternaard 27-9-1820, overleden aldaar 17-7-1894, arbeider, NH. Op 4-5-1846 na belijdenis als lidmaat van de NH kerk in Hantumhuizen aangenomen en op 2-2-1848 overgegaan naar Ternaard. Trouwt Wd. 21-5-1844 met Leentje Tjerks Terpstra, geboren Holwerd 1820, overleden 17-6-1894, arbeidster, NH.
  Kinderen:
  1. Jelle, * Hantumhuizen 10-4-1845. Zie V.3.
  2. Trijntje, * Ternaard 8-8-1847, + Tietjerkstradeel 29-11-1926 (gescheiden). Tr. Wd. 18-5-1871 met Wytze Akronius. Tr. Tietjerkstradeel 16-8-1877 met Hendrik Foekes Schaafsma. Tr. Tietjerkstradeel 8-5-1886 met Oene Taekes Vellinga.
  3. Antje, * Ternaard 1-8-1850, gaat 12-12-1867 naar Groningen. Tr. Wd. 15-5-1869 met Johannes Postma.
  4. Jan, * Ternaard 18-4-1853. Zie V.4.
  5. Tjerk, * Ternaard 5-7-1856, + 20-7-1879, arbeider. Zie V.5.
  6. Renske, * Ternaard 22-5-1859, + 22-2-1884 ? Tr. Wd. 15-5-1890 met Sipke Havinga.
  7. Maike, * Ternaard 20-6-1863. Tr. Wd. 11-11-1887 met Sybe Jans van Kuiken.
  8. Baukje, * Ternaard 1-8-1866, + ald. 19-9-1867.

 8. 1. Klaas Gerbens Feyma, geboren Ternaard 16-5-1849, timmermansknecht, NH. Gaat 14-2-1874 naar Beetgumermolen. Trouwt Berlikum (Menaldumadeel) 15-11-1877 met Froukje Joukes van Schepen, geboren Berlikum 28-3-1853, NH.
  Kinderen:
  1. Gerben, * Berlikum 10-11-1878, + Amerika (Minnesota) 10-1962
  2. Jouke (Jacob), * Berlikum 11-4-1880
  3. Sytske, * Berlikum 20-3-1881, + ald. 9-8-1881 oud 4 maanden.
  4. Sytske, * Berlikum 27-4-1882
  5. Sybrigje, * Berlikum 13-8-1883, + ald. 28-9-1883, oud 6 weken

  Klaas, Froukje, Gerben, Jouke en Sytske emigreren op 18-3-1887 naar Noord-Amerika. Jouke heet in Amerika Jacob en woont in Sandstone Minnesota. Hij is gehuwd met Adrianna Hartland en ze hebben de volgende kinderen: Margaret, John, Elisabeth, Frances, Adelaide, Martin en Clarence (in willekeurige volgorde).

 9. 2. Jelle Gerbens Feyma, geboren Ternaard 25-9-1852, overleden Dokkum 27-2-1929. Molenaarsknecht, NH. Trouwt 15-5-1886 met Janke Romkes Zoethout uit Dokkum
  Kinderen:
  1. Gerben Jelles, * Betterwird 12-10-1887, + Wd. 23-2-1905

 10. 3. Jelle Annes Feyma, geboren Hantumhuizen 10-4-1845, + Oostdongeradeel 11-6-1925. Arbeider. Gaat 15-11-1870 naar Ameland en 12-5-1884 naar Metslawier. Trouwt Wd. 9-12-1882 met Sepkje Kornelis Dijk, * Dantumaradeel 25-11-1843.
  Kinderen:
  1. Leentje, * Oostdongeradeel 27-3-1886, tr. Oostdongeradeel 20-5-1911 met Bernardus Woudstra ?

 11. 4. Jan Annes Feyma, geboren Ternaard 18-4-1853, overleden aldaar 7-8-1883. Gaat 22-11-1879 naar Hiaure. Trouwt Wd. 22-5-1878 met Baukje Harms Bosklopper, geboren De Wilp 4-7-1855.
  Kinderen:
  1. Leentje, * Ternaard 11-12-1878, tr. met Willem Anthony Vijg uit Rotterdam
  2. Dieuke, * Ternaard 17-8-1880, + Rotterdam 1967, tr. met A.G. Fens
  3. Trijntje, * Ternaard 12-7-1882

 12. 5. Tjerk Annes Feyma, * Ternaard 5-7-1856. Arbeider, NH. Trouwt Wd. 22-11-1879 met Antje Eelkes de Vries, geboren 16-12-1857.
  Kinderen:
  1. Anne, * Ternaard 20-2-1880, tr. Wd. 19-10-1906 met Tjitske Kingma.
  2. Willemke, * Ternaard 1-3-1882, tr. Wd. 9-11-1907 met Johannes de Vries.
  3. Eelke, * Ternaard 6-2-1886, tr. Wd. 20-5-1909 met Trijntje Heeringa.
  4. Leentje, * Ternaard 12-4-1894, tr. Wd. 24-5-1913 met Nutte de Jong?