begin   |   overzicht   |   naamindex e-mail  
 

                              Holstvoogd Genealogie

 
    Coenraad Holstvoogd

Geboren te Zaandijk op 8-9-1790, gedoopt bij de RK gemeente op 't Kalf in Oost-Zaandam, overleden te Zaandijk 24-2-1848 op het Guispad. Arbeider. Gereformeerd / Nederlands Hervormd. Zoon van Frans en Trijntje Groot. Als enige zoon is hij vrijgesteld van de nationale militie (nr. 95 in de registratie van de nationale militie Zaandijk van 1814). Hij trouwt op 17-3-1817 in Zaandijk met:

Margaretha Belmer, geboren te Uitgeest op 6-9-1794, gedoopt bij de Evangelisch Lutherse gemeente in Beverwijk, overleden te Zaandam op 26-10-1865 in de Westzijde. Ze is arbeidster en de dochter van Louris Belmer (groenventer, geboren in Bremen, wonende te Zaandam) en Catharina Elisabeth Clara Meijer (geboren in Uitgeest). Huwelijksgetuige is o.a. Dirk Straatman (47 jaar, arbeider) die een neef is van Margaretha.

Uit dit huwelijk:

  1. Frans, geboren te Zaandijk op 24-6-1817, overleden op 7-1-1842. Gereformeerd/NH.
  2. Katrina Elisabeth Klara, geboren te Zaandijk op 22-11-1819, overleden aldaar op 14-12-1834. Luthers.
  3. Trijntje, geboren te Zaandijk op 4-2-1824. Luthers. Ze trouwt met Hendrik Heijnis (Zaandam 1829). Houtzager, NH, zoon van Klaas Heijnis en Jannetje Mars. Kinderen: Klaas (1853, NH), Margaretha (1855, Luthers), Coenraad (1857, NH), Jannetje (1858, Luthers), Johanna (1865, Luthers) en Trijntje (1869, Luthers).
  4. Johanna, geboren te Zaandijk op 28-11-1825, overleden te Zaandam op 13-6-1900. Trouwt in Zaandam op 22-6-1851 met Lourens Roos (Zaandam 1815). Verver, NH. Kinderen: Willem (1855) en Grietje (1861).
  5. Lourens, geboren te Zaandijk op 15-9-1828. Peldersknecht, Luthers. Hij trouwt met Bregje de Wit.
  6. Margaretha, geboren te Zaandijk op 2-3-1831. Luthers, jong overleden.
  7. Koenraad, geboren te Zaandijk op 22-3-1834. Timmerman, Luthers. Hij trouwt met Maartje Muusse.
  8. Dirk, geboren te Zaandijk op 15-3-1836. Smid, Luthers. Hij trouwt met Cornelia Zeijl.
  9. Catharina Elisabeth Clara, geboren te Zaandijk op 15-3-1836. Dienstbaar, Luthers. Ze trouwt met Klaas Smit. Kinderen: Jan (1866) en Margaretha (1871). Ze hertrouwt op 23-5-1880 met Gerrit Dekker (1841) arbeider. Zoon van Jan Dekker en Aaltje Bakker.

De memorie van successie die is opgesteld na het overlijden van Coenraad in 1848 vermeldt als onroerend goed "een huis nummer 34 aan het Guispad te Zaandijk". Dat heeft hij blijkbaar van zijn vader geërfd. Meer over dat huis is te vinden in het kadaster van Zaandijk. Daar staat dat Coenraad eigenaar is van het huis en erf, sectie A nummer 684, groot 1 roede 61 ellen. Dat is een huis aan de zuidkant van het Guispad, het vijfde vanaf de Lagedijk. In het onderstaande fragment van de kadasterkaart uit 1817 is het rood gemaakt. Daaronder een foto van het Guispad die gemaakt is door J.L. Breebaard tussen 1863 en 1878. Het huis van Coenraad zou het vijfde van links kunnen zijn.

detail uit kadasterkaart van 1817

 

 

Geen doopbewijs van Margaretha Belmer

Extract uit het register der minuten van de Regtbank ter Eerste Instantie, zitting houdende te Haarlem, berustende ter Griffie van gemelde Regtbank.
Den tweeden Februarij achtienhonderd en zeventien compareerde voor ons Albertus Bleeker, vrederegter van het kanton Zaandam no. een in Noordholland geadsisteerd met Jan Poorte d' Ozij, bij absentie van onze Griffier ter onser woonstede te Zaandam in de Molenbuurt no. 673, Margartha Belmer, Dienstmaagd, wonende ten huize van de Heer Cornelis Smit te Koog aan de Zaan in dit kanton. Dewelke ons te kennen gaf dat zij voornemens zijnde zich in het huwelijk te begeven met Coenraad Holsvoogd, werkman, wonende te Zaandam en in de onmooglijkheid zich bevindende om haare acte van Geboorte te vertonen, alzoo in het doopregister der Evangelisch Lutherse gemeente in de Beverwijk, in welke men tijdens hare geboorte gewoon was aantekening der geboorenen te houden, de optekening hare geboorte is geomitteerd, zij in de noodzakelijkheid was om dit gemis te doen aanvullen, door enen acte van notoriteit door ons afgegeven op de verklaringen der bij de wet gerequireerd wordende getuigen, die zij te dien einde opzettelijk had bijeen verzocht, verzoekende diens volgens, dat wij tot deze werkzaamheden zouden overgaan. En heeft alhier getekend na voorlezing.
/get/ Margaretha Belmer.
Gelijk dan mede voor ons verschenen zijn Laurens Belmer, Groentekooper, wonende te Zaandam, kanton een, vader van de Requirante.- Catharina Elisabeth Clara Meijer, mede alhier woonachtig, haren moeder. Gerritje Belmer, insgelijks aldaar wonende, hare zuster. Gerrit Hendrik Wubbels, Particulier, haar behuwd oom. Jan Duisterloo, Winkelier. Jan Hendrik Wolters, Winkelier en Willem Zwart, werkman, mede allen te Zaandam woonachtig in het eerste Canton. Dewelke verklaarden zeer wel te weten dat de requirante Margaretha Belmer, geboren is te Uitgeest, den zesde September zeventien honderd vier en negentig en gedoopt in de Evangelisch Luthersche kerk te Beverwijk, den naastvolgende Zondag, zijnde hare ouders de gemelde getuigen Laurens Belmer en Catharina Elisabeth Clara Meijer, Echtlieden, thans wonende te Zaandam en dat de door haar opgegevene oorzaken waarom zij geen acte van geboorte kan overleggen in den waarheid alzoo bestaan. etc.
Geregd. te Zaandam den twintigste February 1817, fo. 183 -c: 7- Gratis.