Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

      Buijskes en Semeins

Wijze: Is 't u bekend getrouwe Burgerscharen?

Is 't u bekend, hoe voor driehonderd jaren
Enkhuizens moed den Spanjaard fier verjoeg;
Hoe Buijskes naam klinkt langs de zuider baren,
Die, met Semeins, de vrijheid met zich droeg?
De vijand vlood, bij 't hooren van die namen,
En 't Vrijheidslied klonk wakker, luid en blij!
Oranje en Nederland dankt Enkhuizen samen:
Het ging hun voor, en Nederland werd vrij.

God lof! nog roemen wij de moed der vadren,
Hun naam wordt nog de hulde toegebracht.
Nog stoomt het vuur der vrijheid door de adren,
En roemen we dat edel voorgeslacht,
Geen tijd noch macht kan dat gevoel vermindren,
Neen, immer hun die hulde toegebracht,
Herleef bij ons, herleef bij onze kinderen,
't Zal leven tot aan 't jongste nageslacht!

Ja luid en schel weerklinken onze zangen,
Voor Vaderland, voor vrijheid, deugt en wet!
Die strijd door hen zoo roemrijk aangevangen,
Wordt door ons steeds met geestdrift voortgezet,
En als wij nu dat voorgeslacht herdenken,
Zij steeds de leus: om groot te zijn als zij!!
Wat dan het lot, de toekomst ook moog schenken,
Steeds blijft ons land, ons dierbaar Neêrland Vrij!

                                        Oudkerk Pool