Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

   De Nederlansche Vlag

       Een zang des volks

 (Wijze: Wien Neerlandsch bloed.)

    Daar wuift gij weêr, zoo vrij en blij,
Gij Vaderlandsche vaan! ...
Zoo waait gij - hoog, en fier, en vrij -
Langs zee en oceaan,
Zoo vloogt gij vaak, in Noord en Zuid,
Op strand en waterbaan
Aan Neêlandsch roemrijk heir vooruit,
Gij Vaderlansche vaan

    Uw Rood getuigt van edel bloed,
Uw Blank van zuivre deugd;
Uw Blauw toont Godgewijd gemoed
En heilige zielevreugd:
O driekleur - waar en goed en schoon -
Gij duidt den Volksaard aan; -
Een groet van heil en eerbetoon
U, Vaderlandsche vaan!

    Blijf Neêlands hoop, blijf Neêlands trots,
En reik nog 't late kroost
Den zoetsten teug des feestgenots,
En moed, en steun, en troost.
En: waar wij - Land en Vorst getrouw -
Aan het eind staan onzer baan,
Bemoedig' ons uw hemelsblauw,
O Vaderlandsche vaan!

    Wuif hoog dan op, wuif fier en vrij,
Gij Vaderlansche vaan!
Waai eeuwen nog zoo vrij en blij,
Wijd over d'oceaan!
Vlieg eeuwen nog, van Noord tot Zuid,
Op strand en waterbaan
Aan Neêlands nijver volk vooruit,
Gij Vaderlandsche vaan!