Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

     SINT NIKOLAAS

Ik wil het oude feest bezingen
     Op blijden toon;
Ik stem het voor de lievelingen
     Van al het schoon.
Komt, komt vereerders van het smullen!
     Een oude baas,
Zal thans uw grage magen vullen,
     Sint Nikolaas.

Eet, eet banket en taaie poppen
     En taartgebak
Zoek uwe magen vol te proppen
     En leeg uw zak.
Neem speculatie bij de ponden
     Van 't beste soort,
En stop het suiker in uw monden
     Zoo als 't behoort.

Vereer alzoo den grooten heilig
     Van de oude tijd.
Dan zijt gij in zijn hoede veilig
     Zijn zorg gewijd.
Dan kunt gij op zijn gunsten letten
     Met blijden zin,
En krijgt bij 't jaarlijks schoenen zetten
     Geen gart er in.

Komt, laat uw meisje u vergezellen
     De tafels rond;
En wil in haar bezit het stellen
     Wat schoons zij vond.
Hozee! Sint Nikolaas, hij leve!
     Als het hem behaagt,
Dat hij nog menig hartje geve,
     Aan wie het vraagt.

Hier ziet gij Schepen, Ruiters, Beelden,
     In vorstentooi,
En schoon niet meer met goud bedeelden,
     Toch goed allooi.
Wat letters om te watertanden,
     Wat keurbanket,
Zoo regt begeerig voor uw handen
     Hier opgezet.

En wat verscheidenheid van kleuren
     In 't suikergoed,
Parijs doet hier haar kunstzin beuren
     Die wond'ren doet.
Wat tafelstukken hoogverheven
     En rijk getooid,
Wat taarten sling'rend doorgeweven
     En rijk bestrooit.

En dan die meisjes en die vrouwen
     In wit gewaad,
Die u het gekochte toevertrouwen,
     Met gul gelaat.
Komt, komt betreed met lust den drempel
     o Jonge maats!
Hier zijn Godinnen van den tempel,
     Van Nikolaas.

o, Ziet gij 't met dat woelig leven
     Dien stroom van licht?
Zelfs de armste slokker wort gedreven
     Door lust en plicht,
Hij koopt taaitaai en kleine moppen,
     En rept met spoed
Zich mond en zakken vol te stoppen,
     Met bakkersgoed.

Wat woelen buiten, woelen binnen!
     Geschreeuw als dol!
Wat dikgebuikte streekboerinnen,
     Met trommels vol!
Wat gapen voor die bakkersglazen,
     Hoog uitgestrekt!
't is of het alles hier verbazen,
     Bewond'ren wekt.

En, wil uw meisje of vrouw iets zoeken
     Zoo fraai als schoon?
Ginds hangen schermen omslagdoeken,
     Met pracht ten toon.
Gij kunt er kinderpetten koopen,
     En kant en lint,
Katoentjes bij geheele hoopen,
     Voor weinig splint.

Wat Neuremberger kunst verzinden
     Wat mode ooit dacht,
Gij kunt het naar uw wenschen vinden
     Model en pracht.
Gij ziet er naakte poppen hangen,
     En lampen staan,
En, zoudt ge een duitsche pijp verlangen,
     Wilt binnengaan.

Gerust kunt ge u nu buiten wagen
     Geen zwarte kop
Met huiden om het lijf geslagen
     En hoornen op.
Geen ketens ramm'len langs de keijen
     Als van een beer,
Gij hoort geen deur, geen schot rammeijen
     Geen angstkreet meer.

't Is alles, alles bont gewemel,
     En vreugde en hoop,
Het kind droomt zich een gouden Hemel
     Voor niets te koop.
De jongling die het lot durft tarten,
     Dat perken zet,
Denkt aan iets meer, dan aan die harten
     Van theebanket.

Nog eens met lust den weg betreden
     En veel gekocht,
En later met verhaaste schreden
     Het huis gezocht.
Doch zoo ge op 't laast in uwe zakken
     Nog centen vond,
Ga dan te krentebollen smakken,
     Bij meester Lont!