Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  broeders in de kunst  
 
 
     

        MICHIEL BEVOORT

       Op het afscheid van
   den Wel Eerwaarden Heer
            A. de Vries
        van de Hervormde
    Gemeente te Enkhuizen

Donkere Wolken, zwaare Buijen,
Daalen wel eens op het kruid,
Maar daarom verdort het plantjen
Niet, dat het niet weer ontspruit.

Maar wanneer het heeft geleeden,
Koomt de zoete zonneschyn,
Daalen op het plantje neder,
En verzacht de zware pyn.

Ja, de Landman laat het kruidjen,
Wel eens bloot voor 't onweer staan;
Om te zien of 't na de buijen,
Ook wat weel'ger op zal gaan.

Treft Enkhuizens Kerkgemeente,
In de donkerheid, een' smart?
Omdat een' beminde leeraar!
Wordt gescheurd, van 't lievend hart.

Denk, dat Jesus, als de Landman,
Ook wel eens zyn plant beproeft,
Of ze is, om 't wis'slend buitjen,
Dan, om 's levens zon bedroeft.

Treur, ja treur nu! Godsgemeente,
Smert'lyk is voor ons de slag,
Zulk een Leeraar nu te missen,
Daar men op vertrouwen mag.

Maar Gods wysheid vindt het nodig,
Dat Hy van uw wordt gescheurd!
Is het om uw' schuld, en zonde?
Dan te regt, om Hem getreurd.

Maar is 't om dat zynen Zender,
Daar, voor hem ook arbeid heeft?
Bid dan Jesus dat hy aan U,
Weeder zulk een Leraar geeft.

Zal hy van U afscheid nemen?
Jesus neemt geen afscheid! neen!
S' Heeren woord blyft! Jesus trouw blyft!
Tot in eindlooz' eewigheên!

O! wat zoud' het veilig wezen!
Zoo wy zwegen, Gode still',
En berusten in zyn wysheid,
Hoe hy 't met ons maken wil?

Want na donkerheid en smarte,
Ryst wel eens het lieflyk licht,
Van zyn' Geest, in onze Harten:
Waar voor, al het duister zwicht.

Ach! dat dan des Geestes reegen,
En des leevens morgen-zon,
Daalde, in onz' hart ten leeven!
Dat het niet weêr sterven kon.

Zwyg dan Christen Kerk gemeente,
Zwyg! berust in 's Heeren wil,
Hy is God! Gy is de wysheid!
Zwyg dan met Aäron still' ...

Jesus wil zyn Kudde wyden,
Door zyn' hand te Rotterdam;
Ach dat hy daar veele zielen,
Nog aan 's Satans prooy ontnam.

Vaar dan wel Eerwaardig Leeraar!
Ja! vaar eeuwig wel! myn Vrindt,
Jesus leide U met zyn' Schapen,
Daar gy eeuwig ruste vindt!

                    Uit Achting M.B.

 

            Te ENKHUIZEN
  by de Wed. M. LUB & ZOON.
                  1807