Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  broeders in de kunst  
 
 
     
 

          W. Langedijk

Ter gelegenheid bij het uitreiken der vlag aan de nieuw
opgerigte haringrederij de Herstelling, door het genootschap
Oeconomia Enchusana te Enkhuizen op den 11 junij 1841.

Ik zat in diep gepeins in stillen weemoed neêr
Hier aan dit eenzaam strand van Flevo's golvend meer.
'k Dacht aan het voorgeslacht, aan u, o grijs Enkhuizen!
En aan der vaad'ren roem, de bloei der haringbuizen;
Hoe van dit jub'lend strand en koelen rijke ree,
Het blijde Jô klonk langs 't vlak der Zuiderzee.

Hoe zich de jongeling der maagdenarm ontrukt,
De laatste afscheidskus op purp'ren lippen drukt';
Hoe dat een zachte koelt' 't ontplooide zeil deed zwellen,
En door haar kracht het schip dan wieg'len deed dan stellen;
En hoe de schepeling, al wuivend met zijn hoed,
Schonk aan zijn gade en kroost den laatsten afscheidsgroet.

Als dan mijn jeugdig oog mogt deelen in die vreugd,
Wanneer eens grijsaardshand, de leidsman mijner jeugd,
De milde bron ontsloot, die eens zoo rijk mogt vloeijen,
Waaruit mijn vaderstad zoo luistervol kwam bloeijen
Toen nijv're handelsgeest, vereend met Koopvaardij
Was 't sieraad van dit oord met haringvisserij.

..... 29 coupletten verder ......

U zij deez' vlag gewijd, die door het reinst gevoel
Vereenigden den band tot 't blij herstellingsdoel,
Om in deez' grijzen wal de welvaart aan te kweken,
En om de teed're loot, voor genen storm bezweken,
Te leiden tot een' boom, die loof en schaduw spreidt,
Tot dat zij vruchten schenkt van milde nijverheid.

Zoo, Oeconomea! biedt gij het offer aan,
Wie voelt dan niet het hart van reine wellust slaan,
Hier, waar men menschenwaarde en burgerdeugden huldigt
Het eerlof uitgereikt "herstelling!" u verschuldigd,
Die 's naasten heil bedoelt, 't geluk der maatschappij
Den bloei der vaad'ren grond in de Haringvisscherij.

..... 7 coupletten verder ......

Zoo legt de zoon van 't stof zijn bede voor U neêr
Blijf schutsheer dezer grond, beschermend Opperheer!
Uw oog zij op deez' stad in zegening geslagen;
Zoo zien we een schooner dag in nieuwen luister dagen;
Dan keert de welvaart weer het heil der burgerij;
Wij juichen in den bloei der Haringvisscherij.

 
bron: archief Semeijns de Vries van Doesburgh