Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  broeders in de kunst  
 
 
     

    Enkhuizer Schutterslied

                    door
              L. HUNNINK

      Muzijk van G.H. Meyroos

 
                      1.

Voor 't behoud van land en Koning
Grepen wij de wapens aan: (bis)
      En zij mogen helder blinken
      En ons lied mag vrolijk klinken,
Daar w' aan 's legers spitse staan. (bis)

                      2.

Zoo het Belgsche rot tot d' aanval
Immer eenig teeken geeft, (bis)
      Zullen wij ons dapper weeren
      En de dwaze Belgen leeren
Dat de Koning Schutters heeft. (bis)

                      3.

Als wij waken, wl te moede,
Voor 't behoud van post en wal; (bis)
      Dan moog' 't lied ons vreugde schenken
      En wij 't vriendental gedenken,
Dat ons niet vergeten zal. (bis)

                      4.

Ja wie onzer denkt aan ouders,
Aan zijn vrouw en kindren niet? (bis)
      Of aan het meisje lief en aardig
      Dat hij - zijner roeping vaardig -
Bij zijn vrienden achterliet! (bis)

                      5.

Ja de wenschen onzer ouders
Vrouwen, vrienden, maagdenrij, (bis)
      Daar wij 't krijgsgevaar voor tarten,
      Volgen ons, uit volle harten,
Blijven ons in 't leger bij! (bis)

                      6.

Eens zien wij hen vrolijk weder
Als 't verraad voor trouwe zwicht: (bis)
      Dan dan snelt ons aller wegen,
      's Konings lof, 's volks danktoon tegen,
Voor 't volbrengen onzer pligt. (bis)

                      7.

Moedig 't eerspoor dan betreden,
Leev' de Koning! zingen wij! (bis)
      Eens zal wis met blijde klanken,
      't Vaderland zijn welvaart danken,
Aan zijn Brave Schutterij. (bis)

                      8.

Ja als we eens deez' tocht verhalen
Aan den vaderlandschen haard (bis)
      Dan zal dus elks dank ons loonen:
      't Land waarin wij veilig wonen,
Is door Schutters trouw bewaard! (bis)

 

Op deze site staat meer informatie over de
Enkhuizer schutters