Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  Enkhuizens literaire leven

 
 
          't Is lieflijk als wij samenwonen,
          't Is zoet wanneer wij hand aan hand,
          Ons leden van de kamer toonen,
          En burgers van het vaderland.
          Ja, waar die kring bestaat, daar is het kalm en zoel:
          Vooruitgang is ons doel!

        Vergaderingen van de Enkhuizer rederijkerskamers

Over de Enkhuizer rederijkerskamers is weinig te vinden in de plaatselijke archieven. Om toch een idee te krijgen van wat ze uitvoerden, heb ik wat gegevens bij elkaar gezet uit de volgende bronnen:

 • Het Rederijkers Weekblad dat landelijk verscheen van 1864 tm 1875. In dit blad kondigden de kamers hun vergaderingen aan.
 • De verkoopboeken van Enkhuizer drukker W. Over De Linden. Daar werden programma's en toegangskaartjes gedrukt. Het aantal gedrukte exemplaren geeft een idee van het aantal mensen dat de vergaderingen bezocht.
 • De advertenties die de kamers hebben geplaatst in de Enkhuizer Courant om hun vergaderingen aan te kondigen. De Enkhuizer Courant is beschikbaar vanaf juni 1870.
          uit: de kunst der mondelijke voordracht of uiterlijke welsprekendheid
 

Dinsdag 20 juni 1865

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 24 van 1865:

De Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, onder de Zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel!" te Enkhuizen, zal op Dinsdag 20 Junij 1865, ter herdenking van den Slag bij Waterloo eene Feestvergadering houden, en alsdan na de openingsrede door den President ten uitvoer brengen:
HET LAATSTE LEVENSUUR VAN EEN ORANJE KLANT.
Gelegenheidsstuk, in één bedrijf, door Arnold.
Uitgevoerd door de Heeren H. Wanink, K. Broertjes, R. Bijl, H. Ossen, J.J. Wesselman, W. Stiel, C.F. Fogteloo, P. de Vos en F. Noordeloos.
Waterloo van en door H. Bevoort.
DE KOZAKKEN,
Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
Uitgevoerd door de Heeren W. Stiel, H. Ossen, R. Bijl, D. Sterken, C.F. Fogteloo en G. Dekker.
18 junij van A. van der Hoop door B. L. van Es.
DE DICHTER EN DE BOER OP HET SLAGVELD VAN WATERLOO,
door W. H. Warnsinck Bz.
Uitgevoerd door de Heeren W. Stiel en C.F. Fogteloo

Op 12-6-1865 drukt Over De Linden 125 programma's voor de feestvergadering van de kamer S.J. van den Bergh.

 

Vrijdag 27 oktober 1865

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 42 van 1865:

De Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, onder de Zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel," te Enkhuizen, is voornemens op Vrijdag den 27 October 1865, eene Openbare Vergadering te houden en alsdan op te voeren:

DE BLINDE.
Dramatisch Gedicht in één Bedrijf door Arnold,
Handelende Personen:
De Graafde Hr. H. Ossen.
Ridder Goln, zijn Zoon   "   "J. Kwaad.
Pedro, een blinde Improvisator   "   "C.F. Fogteloo.
Ralf, in dienst van den Graaf   "   "J.J. Wesselman.
Een Pagie   "   "D. Sterken.
HET MORGENROOD VAN DEN VRIJHEIDSDAG
of de overgang van Enkhuizen van de Spaansche zijde tot den Prins van Oranje, 1570-1572. Historisch-Dramatisch tafereel in drie afdeelingen Voor Rederijkers bewerkt door P. Beets.
Handelende Personen:
PRINSGEZINDEN.
Lancelot van Brederode,
Hopman der Watergeuzen
de Hr. K. Broertjes.
Cornelis Pietersz. Rietlus, Burgers   "   "C.F. Fogteloo.
Pieter Simonsz. Semeijns. van   "   "P. de Vos.
Hendrik Pieterz. Enkhuizen   "   "P. Bijl.
Evert Janz., Waard   "   "F. Noordeloos.
Bart Willemz., een Watergeus   "   "J. Bloemendaal.
Een Hopman der Schutterij   "   "W. Stiel.
De Stadstrommelslager   "   "B.L. van Es
Eenige Burgers van Enkhuizen, Schutters en Visschers.
SPAANSGEZINDEN.
Jan Vesterman, Burgemeesters   "   "G. Dekker.
Jan Reijnertz. van Enkhuizen   "   "H. Wanink.
Frederik Simonz.   "   "H. Ossen.
D i c h t r e g e 1 e n   van- en door H. Bevoort.
EEN DUBBELTJE.
Blijspel in één bedrijf door Arnold.
Handelende Personen :
Wisselink   "   "W. Stiel.
Antonie, zijn Zoon   "   "R. Bijl.
Narkerk   "   "J.J.Wesselman.
Rudolf, oude Bediende van Wisseling   "   "J. Bloemendaal.

 

Over De Linden drukt voor de kamer S.J. van den Bergh
op 9-10-1865:   200 programma's voor de openbare vergadering
op 14-10-1865:   200 toegangskaartjes
op 21-10-1865:   200 programma's voor de openbare voorstelling van 27 oktober

 

Vrijdag 5 januari 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 52 van 1865:

De Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, onder de Zinspreuk: „Vooruitgang zij ons doel," te Enkhuizen, zal op Vrijdag den 5 Januarij 1866 , eene openbare vergadering houden met het volgende programma:

FRANK DE GIERIGAARD.
Drama in twee afdeelingen door Arnold.
De rollen zullen vervuld worden door de heeren
H. Ossen , W.N, van der Veer, C.F. Fogteloo , J. Bloemendaal , J. J. Wesselman, G. Dekker , B.L. van Es, R. Bijl, P. de Vos Pz., en D. Sterken.
DE TWEE HUISKNECHTS, OF DE BEDRIEGER BEDROGEN.
Vrolijke Schets in één bedrijf door Arnold.
Hierin zullen optreden de heeren C.F. Fogteloo en R. Bijl
EEN DROOM.
Dramatische schets in drie afdelingen, door Arnold.
De heeren C.F. Fogteloo, K. Broertjes, R. Bijl, J.J. Wesselman, W.N. van der Veer, G. Dekker, P. de Vos Pz., D. Sterken, H. Ossen, J. Bloemendaal en eenige zwijgende zullen de rollen vervullen.
KAROLIENTJE OF DE DERDE HOND.
Blijspel in één bedrijf door Arnold.
Waarin de heeren C.F. Fogteloo, H. Ossen en R. Bijl zullen optreden.

Op 26-12-1865 drukt Over De Linden 250 programma's op Kwarto Portpapier voor de kamer S.J. van den Bergh.

 

Woensdag 24 januari 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 3 van 1866:

Voorstelling der Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, onder de Zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel," te Enkhuizen, op Woensdag 24 Januarij 1866, in de Doele.
Uitsluitend voor de weezen van alle gezindten en de verpleegden in het Diaconiehuis.

EEN DUBBELTJE,
blijspel in één bedrijf door Arnold.
De rollen zullen worden vervuld door de heeren W. Stiel, R. Bijl, J.J. Wesselmanen J. Bloemendaal.
HET MORGENROOD VAN DEN VRIJHEIDSDAG, OF DE OVERGANG VAN ENKHUIZEN VAN DE SPAANSCHE ZIJDE TOT DEN PRINS VAN ORANJE, 1570-1572
Historisch-Dramatisch tafereel in drie afdeelingen, voor Rederijkers bewerkt door P. Beets.
Waarin de heeren De heeren K. Broertjes, C.F. Fogteloo, P. de Vos, R. Bijl, F. Noordeloos, J. Bloemendaal, W. Stiel, B.L. van Es, G. Dekker, H. Wanink en H. Ossen de rollen zullen vervullen.
DE TWEE HUISKNECHTS, OF DE BEDRIEGER BEDROGEN.
Vrolijke schets in één bedrijf door Arnold.
De heeren C.F. Fogteloo en R. Bijl zullen de rollen vervullen.

[Een verslag van deze voorstelling is te vinden bij het gedicht "Het Morgenrood van de Vrijheidsdag"]

Op 18-1-1866 drukt Over De Linden 125 programma's voor de voorstelling der Wezen.

 

Maandag 9 april 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 13 van 1866:

De Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, onder de Zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel," te Enkhuizen, zal eene Openbare Vergadering houden op Maandag 9 April e.k. en alsdan ten gehoore brengen:

DE ZOON EENS DORPERS. (1254.)
Kennemer Legende in 5 Trafereelen, gedramatizeerd door W.J. Hofdijk.
De heeren H. Ossen, W.N. v. d. Veer. G. Dekker, B.L. van Es, C.F. Fogteloo, J.J. Wesselman , W. Stiel , F. Noordeloos, P. de Vos Pz., R. Bijl, K. Broertjes en J. Bloemendaal zullen hierin rollen vervullen.
Miskende Trouw van S.J. van den Bergh, door C.F. Fogteloo.
26 APRIL 1865, EEN NAMIDDAG OP EN NAAST HET BUREAU VAN DEN RIJKSTELEGRAAF EENER PROVINCIE-STAD.
Luimige Schets voor Rederijkers in 2 Afdeelingen van D. Dekker.
Hierin zullen de rollen vervuld worden door de heeren : R. Bijl, W. Stiel , W.N. v. d. Veer , J.J. Wesselman, H. Ossen, H. Wanink, P. de Vos Pz., K. Broertjes en C.F. Fogteloo.

Op 23-3-1866 drukt Over De Linden 300 programma's voor de openbare vergadering van 9 april

 

Dinsdag 12 juni 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 22 van 1866:

De Rederijkerskamer S.J. VAN DEN BERGH, te Enkhuizen, onder de zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel"!, zal op 12 Juni 1866, eene Openbare Vergadering houden. Er zal worden opgevoerd:

HET MORGENROOD VAN DEN VRIJHEIDSDAG, OF DE OVERGANG VAN ENKHUIZEN VAN DE SPAANSCHE ZIJDE TOT DEN PRINS VAN ORANJE, 1570-1572
Historisch-Dramatisch tafereel in drie afdeelingen, voor Rederijkers bewerkt door P. Beets.
Waarin de heeren De heeren K. Broertjes, C.F. Fogteloo, P. de Vos, R. Bijl, F. Noordeloos, J. Bloemendaal, W. Stiel, B.L. van Es, G. Dekker, H. Wanink en H. Ossen de rollen zullen vervullen.
EEN MAAND UITSTEL.
Blijspel in één bedrijf.
Waarin de heeren W. Stiel, C.F. Fogteloo, H. Ossen, G. Dekker, J. J. Wesselman, F. Noordeloos en W.N. v.d. Veer rollen zullen vervullen.
Op den 15. Junij a.a. zal bovengenoemde Rederijkerskamer op nieuw eene vergadering houden, en alsdan opvoeren:
EEN DROOM,
Dramatische schets in drie afdeelingen, van Arnold.
Uit te voeren door de heeren C.F. Fogteloo, K. Broertjes, R. Bijl, J.J. Wesselman, W.N. v.d. Veer, G. Dekker, P. de Vos Pz., D. Sterken, H. Ossen en J. Bloemendaal.
26 APRIL 1865, EEN NAMIDDAG OP EN NAAST HET BUREAU VAN DEN RIJKSTELEGRAAF EENER PROVINCIESTAD.
Luimige schets voor Rederijkers in twee afdeelingen van D. Dekker. Daarin zullen de heeren R. Bijl, W. Stiel, W.N. v.d. Veer, J.J. Wesselman, H. Ossen, H. Wanink, P. de Vos Pz., K. Broertjes en C.F. Fogteloo rollen vervullen.

Op 26-5-1866 drukt Over De Linden 330 programma's voor de openbare vergadering van 9 juni en hetzelfde aantal voor de openbare vergadering van 15 juni.

 

4 juni 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 23 van 1866

Enkhuizen, 4 Juni 1866. - Het bestuur der Rederijkerskamer S.J. van den Bergh, onder de zinspreuk: „Vooruitgang is ons doel", berigt dat op verzoek van het dagel. bestuur dezer gemeente het houden der openbare vergaderingen dezer Kamer, aangekondigd in het vorige nommer van dit weekblad, enigen tijd uitgesteld is.
Het bestuur der voornoemde Rederijkerskamer maakt bij deze bekend, dat die openb. vergaderingen nu zullen gehouden worden op Dinsdag 19 en Vrijdag 22 Juni.

Op 5-6-1866 drukt Over De Linden 8 aanplakbiljetten wegens het uitstellen der openbare vergadering. Op 12-6 worden 300 toegangskaartjes gedrukt en 300 uitgangskaartjes.

 

Dingsdag 23 october 1866

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 42 van 1866:

Dingsdag 23 October aanst. zal de Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier eene Openbare Vergader houden, met het volgende programma:

 1. WILLEM TELL, van J. C. F. von Schiller, voor Rederijkers bewerkt door W. A. Elberts, in 8 taferelen, waarin zullen medewerken de heeren: G. DEKKER, F. NOORDELOOS, K. BROERTJES, H. OSSEN ,W. STIEL , P. DE Vos Pz., J. J. WESSELMAN, A. DE ROOIJ, J. BLOEMENDAAL, R. BIJL , B. L. VAN ES, W. N. v. d. VEER.
 2. HET GRAF ONDER DE MEIDOORN (1431). Kennemerlegende door W.J. Hofdijk, waarin de heeren C. F. FOGTELOO en J. J. WESSELMAN zullen optreden.
 3. DE GIERIGHEID BEDRIEGT DE WIJSHEID, Blijspel van Waling Dijkstra, overgebracht uit het Friesch door F. C., waarin voorkomen de heeren K. BROERTJES, P. DE VOS, Pz., R. BIJL, J. BLOEMENDAAL , F. NOORDELOOS.

Op 9-10-1866 drukt Over De Linden 300 programma's voor de openbare vergadering van 23 oktober en op 20-10 300 liedjes uit het werk van Hofdijk.

 

Op 16-11-1866 drukt Over De Linden 300 programma's voor de voorstelling ten voordele van de Armenbewaarschool door de kamer S.J. van den Bergh.

 

Dinsdag 5 februari 1867

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 6 van 1867:

Enkhuizen, - De Rederijkerskamer S.J. van den Bergh alhier, heeft Dinsdag 5 Februari jl., eene Openbare Vergadering gehouden met het volgende programma:

 1. De Vrek , blijspel in Vijf bedrijven, naar Mo1ière, vrij vertaald en voor Rederijkers bewerkt, door de vertaler van Bergen en Dalen, waarin medewerkten de heeren J.J. WESSELMAN, R. BIJL, Hk. OSSEN Wz., W.N. v.d. VEER, K. BROERTJES, P. de VOS Pz., W. STIEL, G. DEKKER, F. NOORDELOOS, J. BLOEMENDAAL en B.L. van ES.
 2. Een uurtje in een Amsterdamsch koffiehuis, Blijspel voor Rederijkers in één bedrijf door B. de Dorper, opgevoerd door de heeren R. BIJL, P. de Vos Pz., G. DEKKER, F. NOORDELOOS, Hk. OSSEN Wz., W.N. v.d. VEER, K. BROERTJES en N. HAAS.

Op 29-1-1867 drukt Over De Linden 300 programma's voor de openbare vergadering

 

Maandag 1 april 1867

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 13 van 1867:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal Maandag 1 April aanst. eene Openbare Vergadering houden, waarbij ten tooneele zal worden gevoerd

 1. Er is Vergelding (1118-1128), Kennemer-legende in 3 tafereelen gedramatizeerd door W. J. Hofdijk, waarin zullen voorkomen de heeren : J. J. WESSELMAN, W. STIEL, N. HAAS , J.M. van AKEN , R. BIJL, M. HARLAAR, H. OSSEN Wz. J. SCHILD, J. BLOEMENDAAL, P. de VOS Pz., J. HOOIVELD en D. STERKEN.
 2. Dichtregelen van den heer H. Bevoort, voor te dragen door den heer J. J. Wesselman.
 3. Bezint eer gij begint, blijspel in een bedrijf, door J. M. van Aken , waarin de heeren R. BIJL, N. HAAS, H.OSSEN Wz., J. SCHILD en J.J. WESSELMAN rollen zullen vervullen.

Op 20-3-1867 drukt Over De Linden 550 programma's voor de voorstelling van 1 en 2 april en doet dat nog eens op 23-3

 

Maandag 14 october 1867

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 41 van 1867:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh zal, op Maandag den 14. October aanst., eene Groote Vergadering met Dames houden, met de volgende werkzaamheden:

 1. De Bankier en de Bedelaar, Drama in twee bedrijven, vrij bewerkt voor Rederijkers naar eene Fransche prozavertaling door J.K. de Regt, uit te voeren door de heeren G. DEKKER, K. BROERTJES, P. DE VOS Pz., J. BLOEMENDAAL, J. SCHILD Gz., W. STIEL en J. HOOIVELD.
 2. Een hedendaagsch Duel, Dramatische scherts in twee acten voor Rederijkers door Giuseppe, waarin medewerken de heeren N. HAAS, J. J. WESSELMAN, J. M. VAN AKEN, W. STIEL, H. OSSEN Wz., M. HARLAAR en J. HOOIVELD.
 3. Othello, Blijspel, voor Rederijkers bewerkt door den vertaler van de Vrek, Wie is 't? enz., uit te voeren door de heeren H. OSSEN Wz., M. HARLAAR, J. M. VAN AKEN, J.J. WESSELMAN, N. HAAS, J. HOOIVELD en W. STIEL.

Op 3-10-1867 drukt Over De Linden 200 programma's voor de grote vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 6 januari 1868

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 1 van 1868:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier, zal op Maandag 6 Januari a.s. eene Buitengewone Vergadering houden met het volgende Programma:

 1. Het Graf onder den Meidoorn (1431), Kennemer legende, gedramatiseerd door W. J. Hofdijk, uit te voeren door de heeren R. BIJL en P. NOORDELOOS, met medewerking van eenige heeren Zangers en Orgelbegeleiding door den heer J.J. SCHUIJT.
 2. De schuld eens Broeders (1420-1436), Kennemer legende. in 4 tafereelen. gedramatiseerd door W.J. Hofdijk, uit te voeren door de heeren H. OSSEN Wz., W. STIEL, J.M. van AKEN, K. BROERTJES, J. BLOEMENDAAL Wz., J. HOOIVELD, G. DEKKER, R. BIJL, N. HAAS, D. STERKEN, J. SCHILD Gz., Jb. KWAAD, M. HARLAAR, P. NOORDELOOS, F. NOORDELOOS, en K.B. de VOS.
 3. Uit Indië terug, Blijspel in één bedrijf, van D.F. van Heijst, uit te voeren door de heeren: H. OSSEN Wz., R. BIJL, K. BROERTJES, M. HARLAAR, J. BLOEMENDAAL Wz. en J.M. van AKEN.

Op 29-12-1867 levert Over De Linden 300 programma's, dubbel gedrukt, aan de kamer S.J. van den Bergh

 

Vrijdag 20 maart 1868

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 12 van 1868:

Enkkuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, 20 Maart a.s., een Buitengewone Vergadering houden met het volgende programma

 1. Birka, Drama in twee bedrijven door Arnold, op te voeren door de heeren : J. M. VAN AKEN, R. BIJL, J. SCHILD Gz., K. BOERTJES, H. OSSEN Wz. en J. BLOEMENDAAL Wz.
 2. In den kerker van Simancas, 1570, Dramatisch tafereel door S.J. van den Bergh, op te voeren door de heeren: J. M. VAN AKEN, N. HAAS, R. BIJL, M. HARLAAR, J. HOOIVELD en J. BLOEMENDAAL Wz.
 3. Zoo gaat het! Blijspel in twee bedrijven voor Rederijkers, door J.M. van Aken, op te voeren door de heeren: N. HAAS, J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, W. STIEL en J. SCHILD Gz.
 4. Sluiting der vergadering door den heer J. M. van AKEN.

Op 14-3-1868 levert Over De Linden 300 programma's, dubbel gedrukt, aan de kamer S.J. van den Bergh

 

Vrijdag 14 augustus 1868

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 33 van 1868:

Enkhuizen. - De Rederíjkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Vrijdag 14 Augustus a. s., eene Vergadering met Dames houden. De werkzaamheden zullen zijn als volgt,

 1. De herstelde Kranke, van J. B. Rousseau, voor te dragen door den heer W. N. Van Der VEER.
 2. De Kerk des Heeren, naar het Engelsch van John Milton, door J. J. L. ten Kate, voor te dragen door den heer H. OSSEN Wz.
 3. Het Vogelnestje, van H.A. Spandaw, voor te dragen door den heer W. STIEL.
 4. Het groote Pleit beslist, van J. van Harderwijk voor te dragen door den Heer P. DE Vos Pz.
 5. Elk is een Dief in zijn Nering, van J. van Oosterwijk Bruijn, voor te dragen door den heer J. BLOEMENDAAL Wz.
 6. Christiaan Cornelis (1793), van S.J. van den Bergh, voor te dragen door den heer J. M. VAN AKEN.
 7. Huibert en Klaartje, van B. ter Haar, voor te dragen door den heer W. STIEL.
 8. Philémon of de drie Wenschen, voor te dragen door den heer W.N. VAN DER VEER.
 9. Des Negers Klacht, naar het Engelsch van William Cowper, door J.J.L ten Kate, voor te dragen door den heer H. OSSEN Wz.
 10. De onnoozele President, van P.H. Themmen, voor te dragen door den heer J. DE VRIES Zz.
 11. Doctor IJzerbaard, van J.J.C. van Gouda, voor te dragen door den heer J. SCHILD Gz.
 12. De Dichter en de Proza-Mensch, van W. Messchert, voor te dragen door de heeren J. BLOEMENDAAL Wz., en W. STIEL.

Op 10-8-1868 drukt Over De Linden 150 programma's voor de vergadering met dames

 

Vrijdag 13 november 1868

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 46 van 1868:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Vrijdag 13 November a.s., eene Buitengewone Vergadering houden. Volgorde der werkzaamheden :

 1. Opening der Vergadering door den Voorzitter.
 2. Het Kind van Staat, Dramatisch Tafereel in drie afdeelingen, van H.J. Schimmel, op te voeren door de heeren: G. DEKKER, W. STIEL, P. de VOS Pz., H. OSSEN Wz., M. HARLAAR, J. BLOEMENDAAL Wz., R. BIJL, J. KWAAD en J. HOOIVELD.
 3. Vergankelijkheid, Dichtstuk van H. Bevoort, voor te dragen door den heer P. de VOS Pz.
 4. De Engelsche Bedienden-wereld in de 18de eeuw, Blijspel in twee bedrijven, vrij naar het Engelsch, voor Rederijkers bewerkt door D.F. van Heijst, op te voeren door de heeren: J.M. VAN AKEN, R. BIJL, ...... , J. HOOIVELD, F. NOORDEL00S, J. DE VRIES Zsz., P. de V0S Pz., W.N. v.d. VEER, J. SCHILD Gz. en J. BLOEMENDAAL.

Op 7-11-1868 drukt Over De Linden 300 programma's voor de buitengewone vergadering

 

Maandag 25 januari 1869

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 3 van 1869:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Maandag 25 Januari a. s., eene Buitengewone Vergadering houden, waarbij de werkzaamheden zullen zijn als volgt:

 1. Voorafspraak door den Voorzitter, ter nagedachtenis van den heer S. J. van den Bergh.
 2. Latude, of vijf en dertig jaren gevangenschap, Historisch Tooneelspel in vijf bedrijven, voorafgegaan door een Voorspel: Een Morgen te Trianon, vrij naar het Fransch en voor Rederijkers bewerkt, door J. W. van der Haar, op te voeren doar de leden: J. BLOEMENDAAL Wz., J.M. van AKEN, R. BIJL, W. STIEL, J. SCHILD Gz., J. de VRIES Zsz , K. BROERTJES, H. OSSEN Wz., P. de V0S Pz., M. HARLAAR, J. HOOIVELD, J. SCHILD Gz. en G. DEKKER.
 3. Eduard III voor Calais, van A. J. de Bull, voor te dragen door liet lid W. STIEL.
 4. De Verbeeldingskracht, Blijspel in twee bedrijven, naar aanleiding van een Gedicht van G. van Sandwijk, op te voeren door de leden K. BROERTJES, W. STIEL, R. BIJL, J. HOOIVELD en J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 16-1-1869 drukt Over De Linden 300 programma's voor de buitengewone vergadering

 

Dinsdag 16 februari 1869

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 6 van 1869:

Enkhuizen. - Het Jongelingen Gezelschap E. A. Borger, zal, Dinsdag 16 Februari a.s., eene Openbare Vergadering houden, naar het volgende programma :

 1. De valsche Munter, Dramatische Schets in drie bedrijven, naar aanleiding der novelle: Het Paviljoen van den Burggraaf, voor Rederijkers bewerkt door H.H. Hartman, waarin de leden H. NOORDELOOS, W. STERK Johsz., Q. G. LANGEDIJK Jr., P. BAIS Jz, en P. GAST Mz. de rollen zullen vervullen.
 2. De Behanger, Blijspel in één bedrijf, van W. Färber, op te voeren door de dames A. KLOPPER en G. G. RINKEMA en de leden : P. HAM, P. HOUTZAGER, P. GAST Mz. en P. BAIS Jz.
 3. Als men zijn beurs heeft verloren, Kluchtspel in één bedrijf van Juliano, op te voeren door mej. W. en VRIES, en de leden P. Ham, P. HOUTZAGER en G. RINKEMA.
 4. Sluiting der Vergadering door den President.
 

Maandag 12 april 1869

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 14 van 1869:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Maandag 12 April a s., eene Buitengewone Vergadering houden, met de volgende werkzaamheden :

 1. Tafereelen uit Willem Tell, van J.C.T. von Schiller, voor Rederijkers bewerkt door W.A. Elberts, op te voeren door de leden G. DEKKER, F. NOORDELOOS, K. BROERTJES, H. OSSEN Wz., W. STIEL, J. SCHILD Gz., R. B1JL., J. DE VRIES Zsz., M. HARLAAR, J. KWAAD, het begunstigend lid G. J. VELDHORST en de jonge heer A. DE ROOIJ.
 2. Genezen, Blijspel in één bedrijf, door den beweker van De Vrek, Wie is 't ?, Bergen en Dalen enz., waarin de leden K. BROERTJES, J.M van AKEN en J. BLOEMENDAAL Wz. de rollen zullen vervullen.
 3. Sluiting der Vergadering door den Vicaris

Op 1-4-1869 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 25 october 1869

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 42 van 1869:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Maandag 25 October a. s., hare Buitengewone Winter-Vergaderingen openen, naar het volgende programma:

 1. Toespraak door het lid H. BEVOORT.
 2. De Vergelding, Tooneelspel in 4 bedrijven voor Rederijkers, door P.F. Brunings, op te voeren door de leden W. STIEL, G. DEKKER, W. N. van der VEER, H. OSSEN Wz., J. BLOEMENDAAL Wz., P. HAM, P. HOUTZAGER, R. BIJL en J. de VRIES Zsz.
 3. De Notarisklerk, Kluchtspel in één bedrijf en twee tafereelen, naar het Engelsch. Voor Rederijkers bewerkt door Servaas de Bruin, op te voeren door de leden H. OSSEN Wz., J. M. van AKEN, P. HAM, P. HOUTZAGER, J. BLOEMENDAAL Wz., M. HARLAAR, R. BIJL, J. HAM, W.N. van der VEER en W. STIEL.

Op 12-10-1869 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 


Op 23-11-1869 drukt Over De Linden 200 programma's voor de vergadering met dames van de kamer S.J. van den Bergh.

 

Vrijdag 21 januari 1870

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 3 van 1870:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J van den Bergh, alhier zal, Vrijdag 21 Januari a.s., eene Openbare Vergadering houden naar het volgende programma:

 1. Lamoraal, graaf van Egmond, Historisch drama in vier bedrijven, door H.C. Scharff, waarin zullen optreden de leden J. SCHILD Gz., H. OSSEN Wz., M. HARLAAR, P. HOUTZAGER, K. BROERTJES, G. DEKKER, R. BIJL,. W.N. van der VEER, W. STIEL en J. KWAAD,
 2. De koning der bedienden, tegen wil en dank, Blijspel in twee bedrijven, op te voeren door de leden R. BIJL, P. HOUTZAGER, J. BLOEMENDAAL Wz., H. OSSEN Wz., F. NOORDELOOS, M. HARLAAR, J. KWAAD, W. STIEL en J. SCHILD Gz.

Op 13-1-1870 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van 21-1

 

Donderdag 31 maart 1870

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 13 van 1870:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer E. A. Borger alhier houdt, heden Donderdag 31 Maart eene Openbare Vergadering naar het volgend programma:

 1. Naar Amerika, eene schets voor Rederijkers in drie bedrijven, door een neefje van Jan de Rijmer, op te voeren door de leden R. de Jong, J. Ham, S. Bais, V. Compas, G. Lub, P. Houzager en P. Ham.
 2. Coupletten, te zingen door het lid D. Swidde
 3. Een uurtje op 't Kantoor, blijspel in één bedrijf, naar het Hoogduitsch voor Rederijkers bewerkt door Egmong, waarin optreden de leden R. de Jong, G. Lub, V. Compas, P. Ham en J. Ham
 4. Sluiting der Vergadering door de Voorzitter.

Op 26-3-1870 drukt Over De Linden 200 programma's, 200 toegangkaartjes en 12 aanplakbiljetten voor de openbare vergadering van de kamer E.A Borger

 

Maandag 4 april 1870

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 14 van 1870:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 4 April jl., eene Buitengewone Vergadering, Het programma was als volgt

 1. De opkomt van het huis Rothschild, tooneelspel in 3 bedrijven, (naar 't verhaal van Louise Muhlbach) bewerkt voor Rederijkers door T. van der Stempel, waarin optraden de leden H. Ossen Wz., W. Stiel, R. Bijl, G. Dekker, J. Schild Gz. M. Harlaar , J. de Vries Zsz., J. Bloemendaal Wz.
 2. De ingebeelde zieke, (naar Mo1ière,) blijspel in één bedrijf, getrokken uit "le Malade Imaginaire", opgevoerd door de leden K. Broertjes, W. N. v. d. Veer, J. Schild Gz. , J. Bloemendaal Wz.
 3. Sluiting der vergadering door het lid H. Bevoort.

Op 29-3-1870 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 21 november 1870

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 46 van 1870:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Maandag 21 November a.s., eene Buitengewone Vergadering houden, naar het volgende programma:

 1. Opening der Vergadering door den Voorzitter.
 2. Alva Schrikbewind of de wraak eens Vaders, tooneelspel in acht tafereelen, naar den roman van J. de Vries door A.A. v.d. Stempel Jr., waarin zullen optreden de leden W. STIEL, G. DEKKER, W.N. v.d. VEER, D. SWIDDE, J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, J. KWAAD, J. DE VRIES Zsz., F. NOORDELOOS en H. OSSEN Wz.
 3. Liefde, Vriendschap en List of de uitwerking van het Extractum Longua Vivum, blijspel in één bedrijf, door A.A. van der Stempel Jr., op te voeren door de leden K. BROERTJES, J. BLOEMENDAAL Wz., H. OSSEN Wz. en W. N. v.d. VEER.

Op 11-10-1870 drukt Over De Linden 250 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Op 5-12-1870 levert Over De Linden 325 programma's tot de voorstelling te Bennebroek met 75 postzegels aan de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 30 januari 1871

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 4 van 1871:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal, Maandag 30 Januari a.s., eeue Buitengewone Vergadering houden, waarin zal worden opgevoerd:

 1. Bertram de Cipier, dramatisch schets in één bedrijf, en zullen optreden de leden H. OSSEN Wz., W. STIEL, D. SWIDDE en H. NOORDELOOS.
 2. Henri Burton, de vadermoordenaar, nieuw oorspronkelijk toneelspel in vier tafereelen en een voorspel, door A.A. van der Stempel Jr., waarin zullen medewerken de leden J. BLOEMENDAAL Wz., W.N. van der VEER, J. SCHILD Gz., K. BROERTJES, H. NOORDELOOS, W. STIEL, D. SWIDDE, H. OSSEN Wz. en R. BIJL.

Op 19-1-1871 drukt Over De Linden 250 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Vrijdag 3 maart 1871

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Zondag 5 maart 1871

De rederijkerskamer E.A. Borger houdt een openbare vergadering met dames in Concordia. Opgevoerd worden:
Gustaaf Heller of Het Offer der Verleiding
en De Geneesheer of Dat heeft mijn Comensaal gedaan

(advertentie uit de Enkhuizer Courant)

 

Maandag 13 maart 1871

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 10 van 1871:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal Maandag 13 Maart a.s., eene Buitengewone Vergadering houden, naar het volgende programma:

 1. Opening der Vergadering,
 2. Henri Burton, de vadermoordenaar, nieuw oorspronkelijk toneelspel in vier tafereelen en een voorspel, door A.A. van der Stempel Jr., waarin zullen optreden de leden J. BLOEMENDAAL Wz., D. SWIDDE, J. SCHILD Gz., K. BROERTJES, W. STIEL, H. OSSEN Wz. en R. BIJL.
 3. De gunst der fortuin, blijspel in twee bedrijven, vrij naar het Engelsch van John Till Allingham, voor Rederijkers bewerkt door D.F. van Heijst, op te voeren door de leden K. BROERTJES, W. STIEL, J. BLOEMENDAAL Wz., D. SWIDDE, H. OSSEN Wz. en J. KWAAD.
 4. Sluiting der Vergadering door het lid H. BEVOORT

Op 7-3-1871 drukt Over De Linden 250 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Vrijdag 26 augustus 1871

De Rederijkerskamer "E.A. BORGER" zal Vrijdag 26 Augustus 's avonds te 7 uuur, in de zaal van "Concordia" eene Openbare voorstelling geven ten voordeele van den brand van "Bodegraven."
Inteekening f 0,50 de persoon.
K. SLIKKER Jr. Pres.
P. HOUTZAGER, Sec.

(advertentie uit de Enkhuizer Courant)

 

Maandag 25 september 1871

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 39 van 1871:

Enkhuizen - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 25 September jl., eene Buitengewone Vergadering. Het programma luidde als volgt

 1. Opening der Vergadering door het lid H. BEVOORT.
 2. Olaw de Noorman of Friesland in 810, geschiedkundig drama in drie bedrijven, naar een roman van dien naam, bewerkt door Batavus, opgevoerd door de leden H. OSSEN Wz., G. DEKKER, J. SCHILD Gz., F. NOORDELOOS, D. SWIDDE, J. DE VRIES Zsz., P. BAIS Jz., J. KWAAD en W. STIEL.
 3. Liberaal en conservatief of de verkiezingsvrage, blijspel in één bedrijf, door A.A. van der Stempel Jr., waarin optraden de leden J. SCHILD Gz., K. BROERTJES, H. OSSEN Wz. D. SWIDDE, J. DE VRIES Zsz., Jb. KAAD en de leerling J. STIEL.

Op 18-9-1871 drukt Over De Linden 250 programma's en 200 convocatiebiljetten voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 13 november 1871

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 45 van 1871

Enkhuizen. - Het Letterlievend Gezelschap onder de zinspreuk de Taal is gansch het Volk alhier zal Maandag 13 Nov, aanst. eene Buitengewone Vergadering houden met de volgende werkzaamheden :

 1. Recht door Zee. Dram. Schets in één bedrijf door J.M. van Aken, waarin optreden de Leden : R.K. van de STOUWE, J.J. WESSELMAN, J. IGESZ, J. MOOJEN, N. HAAS en H.J. TOP.
 2. Schillers Jeugd. Fragment uit het vierde bedrijf van Laube's "Karlsschüler", waarin medewerkten de heeren: R.K. van de STOUWE, J.M. van AKEN, H.J. TOP en J. IGESZ.
 3. Niet of Graag. Blijspel in één bedrijf naar het Deensch van H. C. Andersen, opgevoerd door de heeren : J. MOOJEN, J.M. VAN AKEN en H.J. TOP.

 
                  advertentie uit de Enkhuizer Courant

 

Donderdag 28 december 1871

                  advertentie uit de Enkhuizer Courant

 

Vrijdag 26 januari 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 5 van 1872:

Enkhuizen. - de Rederijkerskamer S. J. van den Bergh, alhier hield Vrijdag den 26 Januari 1872, eene Buitengewone Vergadering, met de volgende werkzaamheden

 1. De Zoon van den Veroordeelde, Drama in 5 bedrijven, voor Rederijkers door G.Hogendoorn Jr., waarin zijn opgetreden de leden J. SCHILD Gz., H. OSSEN Wz., R. BIJL, P. BAIS Jz., W. STIEL, Q. G. LANGEDIJK Jr., K. BROERTJES.
 2. Honderd Jaar te vroeg Geboren of een kwartier voor de Echtscheiding, Blijspel in één bedrijf door A.A. van der STEMPEL Jr. opgevoerd door de leden H. OSSEN Wz., J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 17-1-1872 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 5 februari 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 5 van 1872:

Enkhuizen. - Het letterlievend gezelschap de Taal is gansch het Volk, zal Maandag 5 Februari 1872, een buitengewone vergadering houden met de volgende werkzaamheden :

 1. Schijn bedriegt, Klein-drama door M.P. Rosmade, waarin optreden de Heer D. SWIDDE (Als Gast) en de Leden N. HAAS en H.J. Top.
 2. In den kerker van Simancas , dramatisch tafereel door S.J. van den Bergh, waarin medewerken de Leden J.M. VAN AKEN, N. HAAS , J.J. WESSELMAN, J. MOOJEN, H.J. TOP, R.K. Van de STOUWE.
 3. Een Leugenaar, die op liet laatst zelf begint te gelooven, dal hij de waarheid spreekt, kluchtspel in één bedrijf , bewerkt door Servaas de Bruin, opgevoerd door de Leden R.K. VAN DE STOUWE, J.M. VAN AKEN, D. SWIDDE, J.J. WESSELMAN, J. MOOIJEN, H.J. TOP
 

Dinsdag 5 maart 1872

Openbare Vergadering der Rederijkerskamer E.A. Borger
op Dinsdag 5 Maart 's avonds ten 7 ure, ten huize van Jan Scholten aan de kaasmarkt. Entree. f 0,40. Kaartjes zijn te bekomen bij de werkende leden en aan het lokaal.
(Advertentie in de Enkhuizer Courant)

Op 29-2-1872 drukt Over De Linden 250 programma's voor de openbare vergadering van de kamer E.A. Borger

 

Vrijdag 15 maart 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 12 van 1872:

Enkhuizen. - Het Letterlievend Gezelschap onder de zinspreuk De taal is gansch het volk alhier hield, Vrijdag 15 Maart jl., eene Buitengewone Vergadering. Het programma luidde als volgt :

 1. De Gevangenwagen , van A. Snieders, voorgedragen door het lid N. HAAS.
 2. Wenken, van J.J. Th. Scharff, door het lid J.M. van AKEN.
 3. Een bankbillet van duizend gulden, blijspel met zang in twee bedrijven, door A. Ruijsch. (Voor Rederijkers bewerkt), opgevoerd door de leden J. MOOJEN, R.K. v.d. STOUWE, J.J. WESSELMAN, H.J. TOP en J.M. van AKEN.
 

Dinsdag 21 mei 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 21 van 1872:

Enkhuizen. - de Rederijkerskamer S. J. van den Bergh, hield Dinsdag den 21, dezer eene Feestvergadering ter viering van den 300 jarigen gedenkdag van Enkhuizens overgang van de Spaansche zijde, tot die van den Prins van Oranje, en gaf daarbij eene opvoering in het costuum des XVI eeuw, van het voor deze gelegenheid vervaardigde Tooneelstuk : Enkhuizen 21 Mei 1572 of Eendracht maakt Macht. Historisch-Dramatische Scène in 6 bedrijven, door den Heer P. Beets te Zijbecarepel; voorafgegaan door de voordracht van het dichtstuk : 1572 - Het feest der vrijheid - 1872, door het lid H. Bevoort. De leden die in genoemd tooneelstuk medewerkten waren: J. BLOEMENDAAL Wz., J. SCHILD Gz. , G. DEKKER , K. BROERTJES, F. NOORDELOOS, P. BAIS Jz., R. BIJL, W. STIEL, J. de VRIES Zsz., H. OSSEN Wz., Jb. KWAAD, Q.G. LANGEDIJK Jr. en de leerling Jb. STIEL.
De Feestviering werd opgeluisterd door muziek, waartoe het Harmonie-gezelschap 'Crescendo" zijne welwillende medewerking verleende.

 
Op 1-5-1872 levert Over De Linden 550 toegangskaartjes
Op 15-5-1872 levert Over De Linden 700 programma's tot de feestviering op 21, 22 en 23 mei,
en 30 gr. med. plano biljetten wegens openbare voorstelling op donderdag 23 mei, met aanplakken naar buiten.

 

Maandag 7 oktober 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 41 van 1872:

Enkhuizers. - Het Letterlievend Gezelschap, onder de zinspreuk De taal is gansch het volk, alhier, hield Maandag 7 October jl. eene Buitengewone Vergadering met de volgende werkzaamheden:

 1. De moor van Egmond. Kennemer-Legende in drie tafereelen. Gedramatiseerd door W. J. Hofdijk, waarin medewerkten de leden J. MOOJEN, J. J. WESSELMAN, R. K. van de STOUWE en de leerling R. van WAGTENDONK.
 2. Heldenmoed, door W. J. Hofdijk. Voordracht van het lid J.M. van AKEN.
 3. Rei van Engelen uit Vondels "Lucifer." Voordracht van het lid J. MOOJEN.
 4. De Weerwraak, door Th. van Rijswijck. Voordracht van het lid J.J. WESSELMAN.
 5. Nicht en Nachtegaal. Kluchtspel in één bedrijf naar 't Hoogd. van R. Halm, door Servaas de Bruin, opgevoerd ,door de leden J.J. WESSELMAN, J.M. van AKEN, J. MOOJEN en den leerling R. v. WAGTENDONK.

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Maandag 14 october 1872

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 41 van 1872:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal Maandag 14 October aanst. eene Buitengewone Vergadering houden met het volgende programma:

 1. De laatste buis verkocht. Voordracht door het lid H. BEVOORT.
 2. De boodschapper of Loevestein in 1570. Historisch Drama in 5 bedrijven, waarin zullen optreden de leden K. BROERTJES, P. BAIS Jz., J. BLOEMENDAAL Wz., G. DEKKER, H. OSSEN Wz., F. NOORDELOOS, J. DE VRIES Zsz., R. BIJL en G. DE VOS.
 3. Uit Indië terug. Blijspel in een bedrijf, door D.F. van Heijst, op te voeren door de leden H. OSSEN Wz., G. de V0S, K. BROERTJES, J. de VRIES Zsz., J. KWAAD, en J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 8-10-1872 drukt Over De Linden 300 programma's voor de openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Dinsdag 5 november 1872

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Dinsdag 7 januari 1873

Op 4-1-1873 drukt Over De Linden 150 programma's op 4 zijden voor de buitengewone vergadering van de kamer E.A. Borger

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Donderdag 16 januari 1873

Op 11-1-1873 drukt Over De Linden 150 programma's voor de voorstelling te Medemblik door de kamer E.A. Borger

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Maandag 20 januari 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 4 van 1873:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Berg alhier hield, Maandag 20 Januari j.l., eene Openbare Uitvoering. Het programma luidt als volgt:

 1. Oldenbarneveld, historisch treurpel in vier bedrijven, opgevoerd door de leden J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, H. OSSEN Wz., G. DEKKER, Q.G. LANGEDIJK Jr, W. STIEL, P. BAIS Jz., R. BIJL, J. de VRIES Zsz, H. NOORDELOOS, F. NOORDELOOS en G. DE VOS en den leerling Jb. STIEL.
 2. De gevolgen eener preek, blijspel in twee afdeelingen. Naar aanleiding der novelle "Slechts één dag de waarheid," waarin optraden de leden H. OSSEN Wz., H. NOORDELOOS, Q. G. LANGEDIJK Jr, G. de VOS, J. BLOEMENDAAL WZ., R. BIJL, G. DEKKER en W. STIEL en de leerling Jb. STIEL.

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Maandag 3 maart 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 10 van 1873:

Enkhuizen. - Het Letterlievend gezelschap alhier, werkende onder de zinspreuk De Taal is gansch het Volk, hield Maandag 3 Maart, eene Buitengewone Vergadering, door welwillende medewerking van eenige heeren dilettanten, opgeluisterd door muziek. Het programma was als volgt :

 1. De Wraak, dramatische schets in twee afdeelingen door P.C. J. Meijs, opgevoerd door de heeren J.M. van Aken, J.J. WESSELMAN, R.K. v.d. STOUWE, J. MOOIEN en K. BEKKER en den leerl. R. v. WAGTENDONK.
 2. Voordracht van den heer J. MOOJEN.
 3. Voordracht van den heer J. M. van AKEN, Poëzie door Estella Hertzveld.
 4. Driftig en laconiek, blijspel in één bedrijf, door Arnold, waarin optraden de heeren J. MOOJEN, J.J. WESSELMAN, K. BEKKER en R.K. v. d. STOUWE en de leerling R. v. WAGTENDONK.

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Maandag 10 maart 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 11 van 1873:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield Maandag 10 Maart jl. eene Buitengewone Vergadering, naar onderstaand programma:

 1. Eendracht maakt macht of Enkhuizen in 1572, door P. Beets, opgevoerd door de leden. J. BLOEMENDAAL Wz, J. SCHILD Gz, G. DEKKER, K. BROERTJES, F. NOORDELOOS, P. BAIS Jz, R. BIJL, W. STIEL, J. DE VRIES Zsz, G. DE VOS, H. OSSEN Wz., Q. G. LANGEDIJK Jr. en F. NOORDELOOS.
 2. Vier kommen kokend water, of ontdekkingsmiddel van den justitie-ambtenaar, blijspel in twee afdeelingen, waarin optraden, de leden, F. NOORDELOOS, Q. G. LANGEDIJK. Jr., K. BROERTJES, G. DE V0S, J. SCHILD Gz., W. STIEL, G. DEKKER, R. BIJL en J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 4-3-1873 drukt Over De Linden 300 programma's ter openbare vergadering van de kamer S.J. van den Bergh en op 8-3 100 toegangskaartjes

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Vrijdag 28 maart 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 13 van 1873:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer E. A. Borger alhier zal, Vrijdag 28 Maart a. s., eene Buitengewone Vergadering houden. Het programma luidt als volgt :

 1. Uit het leven, dramatische schets voor Rederijkers in twee bedrijven, door P. Regland, waarin zullen optreden de heeren M. de WIT, J. HAM, J. BROERS, P. HOUTZAGER, A. BOON, H. VISSER en P. HAM.
 2. De bedelaarster, door Albert Bosch, voor te dragen door den heer M. de WIT.
 3. Coupletten, voor te dragen door den heer P. HOUTZAGER.
 4. No. 99 , blijspel met zang in één bedrijf , door Arnold, op te voeren door de heeren P. HAM, M. de WIT en P. HOUTZAGER.

Over De Linden drukt 150 programma's voor de buitengewone vergadering op 28 maart van de kamer E.A. Borger

 
                  advertentie uit Enkhuizer Courant

 

Maandag 26 mei 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 21 van 1873:

Enkhuizen. - Het Letterlievend Gezelschap "De Taal is gansch het Volk" alhier zal, Maandag 26 Mei a.s., eene Buitengewone Vergadering houden, opgeluisterd door muziek en zang, naar onderstaand programma :

 1. Het graf onder den meidoorn, (1431) Kennemer-legende. gedramatiseerd door W.J. Hofdijk, voor te dragen door de heeren J. MOOJEN, en R.K. v.d. STOUWE.
 2. De profecy der starren. (1104-1136). Dramatische Legende in twee tafereelen door W.J. Hofdijk, op te voeren door de heeren J.J. WESSELMAN, J. MOOJEN, K. BEKKER, J.M. v. AKEN, R. v. WAGTENDONK en J.J. WESSELMAN.
 3. Het beestengevecht te Brühl, gedicht van Mr. A. Bogaers. Voor declamatie met piano en viool bewerkt, voor te dragen door den heer J.M. van AKEN, met welwillende medewerking van de heeren J. KOOIMAN Fz., en G.L. HAJENIUS.
 4. Niet of graag, blijspel met zang in één bedrijf, naar het Deensch van H.C. Andersen, waarin zullen optreden de heeren J. MOOJEN, J. M. van AKEN en K. BEKKER.
 

Op 15-10-1873 drukt Over De Linden 150 programma's op 4 zijden voor de buitengewone vergadering van de kamer E.A. Borger

 

Maandag 3 november 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 44 van 1873:

Enkhuizen. - Het Letterlievend Gezelschap onder de zinspreuk de Taal is gansch het Volk alhier zal, Maandag 3 November a.s., eene Buitengewone Vergadering houden en alsdan opvoeren :
Een Bankbiljet van duizend gulden, blijspel met zang in twee bedrijven, door A. Ruijsch, bekroond door de Koninklijke Maatschappij van Letterkunde: "Het Nederlandsch Taalverbond," te Antwerpen, waarin zullen optreden de dames N. van AKEN geb. IGESZ en M. HELGE, en de heeren R.K. van de STOUWE, J.M. van AKEN, J.J. WESSELMAN en J. MOOJEN.

 

Maandag 10 november 1873

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 45 van 1873:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S.J. van den Bergh alhier zal, Maandag 10 November a.s. eene Buitengewone Vergadering houden, naar onderstaand programma:

 1. De Pleegzoon, of het verloren Testament, oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven, waarin zullen optreden de leden H. OSSEN, A. DEKKER, J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, J. SCHILD, W. STIEL, G. DEKKER, R. BIJL, G. de VOS, G. LUB, J.C. SPANGENBERG en P. SANSTRA.
 2. Niet of graag, blijspel in één bedrijf, op te voeren door de leden G. LUB, G. de VOS en A. DEKKER.
 3. Genezen, nastukje in één bedrijf, waarin zullen optreden de leden K. BROERTJES, G. LUB en J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 5-11-1873 drukt Over De Linden 250 programma's voor eene buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 12 januari 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 2 van 1874:

Enkhuizen. - Het Letterlievend Gezelschap, De taal is gansch het Volk, zal, Maandag 12 Januari a. s., eene Buitengewone Vergadering houden, met welwillende medewerking van het muziekgezelschap "Strijklust", naar onderstaand programma:

 1. De twee broeders, episode uit het jaar 1600, Tooneelspel in 4 bedrijven , (het le bedrijf in twee tafereelen) , door P.F. Brunings, waarin optreden de heeren : L. DONDORFF, R. Kars van de STOUWE, J. VAN SIMMEREN, J. M. van AKEN, J. J. WESSELMAN, R. VAN WAGTENDONK, P.J. SPIT.
 2. De geheimzinnige brief, blijspel in één bedrijf, naar het Hoogduitsch van Roderich Benedix, door Leonard, op te voeren door de heeren : J. VAN SIMMEREN, R. Kars van de STOUWE, J.M. van AKEN, R. VAN WAGTENDONK en P.J. SPIT.

Op 6-1-1874 drukt Over De Linden 200 programma's voor de buitengewone vergadering van het genootschap "De taal is gansch het Volk" en op 9-1 100 toegangskaartjes

 

Maandag 26 januari 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 5 van 1874:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 26 Januari jl., eene Buitengewone Vergadering. Het programma luidde als volgt:

 1. De Graaf de Monte-Christo , tooneelspel in vijf bedrijven en een voorspel door H. Kroon Dz., schrijver van "de Boodschapper", waarin optraden de leden K. BROERTJES, Q.G. LANGEDIJK Jr., J. BLOEMENDAAL Wz., W. STIEL, H. OSSEN Wz., J.C. SPANGENBERG, G. de VOS, G. DEKKER, A. DEKKER, W. de VRIES en G. LUB.
 2. Het kind van den Huize, blijspel met zang in een bedrijf, naar het Fransch, door W. Färber, opgevoerd door mej. W. de VRIES en de heeren J.C. SPANGENBERG, Q.G. LANGEDIJK Jr. en G. de VOS.

Op 21-1-1874 drukt Over De Linden 250 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Op 6-2-1874 drukt Over De Linden 150 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer E.A. Borger

 

Maandag 9 maart 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 10 van 1874:

Enkhuizen, - Het Letterlievend Gezelschap De Taal is gansch het Volk alhier, zal Maandag 9 Maart a.s., eene Buitengewone Vergadering houden, met medewerking van het muziekgezelschap "Strijklust", het programma luidt als volgt:

 1. Fragment uit het Treurspel Hugo en Elvire, door A. van der Hoop Jr., op te voeren door de heeren J. WESSELMAN, J.M. van AKEN, L. DONDORFF.
 2. Misdaad en wroeging, Dramatiche schets in twee afdeelingen, door P.C.J. Meijs, waarin zullen optreden de heeren J.M. van AKEN, P.J. SPIT, H.M. HUBREGTSE, J.J. WESSELMAN, L. DONDORFF, R. Kars van de STOUWE.
 3. Bergen en Dalen, blijspel in twee bedrijven naar het Hoogduitsch van Roderich Benedix, op te voeren door de heeren J.M. van AKEN, R. Kars van de STOUWE, L. DONDORFF, H.M. HUBREGTSE, J.J. WESSELMAN, P.J. SPIT.
Deze Vergadering werd opgeluisterd door eenige Muziek- en Zangstukken.

Op 5-3-1874 drukt Over De Linden 200 programma's voor de buitengewone vergadering van het genootschap "De taal is gansch het Volk"

 

Maandag 16 maart 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 12 van 1874:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 16 Maart jl., eene Buitengewone Vergadering. Het programma luidde als volgt:

 1. Alva's Schrikbewind, of de Wraak eens Vaders, tooneelspel in acht tafereelen, door A. A. van der Stempel Jr., waarin optraden de leden W. STIEL, G. DEKKER, J.C. SPANGENBERG, G. de VOS, J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, G. LUB, Jb. STIEL, A. DEKKER en H. OSSEN Wz.
 2. Liefde, Vriendschap en List, of de uitwerking van het Extractum Longua Vivum, opgevoerd door de leden K. BROERTJES, J. BLOEMENDAAL Wz., H. OSSEN Wz, en R. BIJL.

Op 6-3-1874 drukt Over De Linden 200 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 19 october 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 43 van 1874:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag den 19 October j1., eene buitengewone vergadering. Het programma luidde als volgt :

 1. De Giftmenger of het offer eens Vaders, Oorspronkelijke dramatische schets in 5 bedrijven, waarvan het vierde in 2 afdeelingen, opgevoerd door de leden G. DEKKER, J. BLOEMENDAAL Wz., K. BROERTJES, W. STIEL, G. LUB, H. OSSEN Wz, J.C. SPANGENBERG, G. de VOS en R. BIJL.
 2. Wie is de Vader ? oorspronkelijk blijspel in een bedrijf, waarin optraden de leden W. STIEL, A. DEKKER, G. de VOS, J. C. SPANGENBERG en J. BLOEMENDAAL Wz.

Op 15-10-1874 drukt Over De Linden 250 programma's voor de buitengewone vergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 14 december 1874

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 51 van 1874:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S J. Van den Bergh alhier hield, Maandag 14 December jl., eene Gewone Vergadering met dames, naar onderstaand programma:

 1. Hoe Kaptein Spruijt vertelt, van P.F. Brunings, lezing door het lid P.J. SPIT.
 2. Het Pleegkind, door Mr. A. Bogaers, voorgedragen door het lid R. BIJL.
 3. De Weerwraek , door Th. van Rijswijck, voorgedragen door het lid J.J. WESSELMAN.
 4. Een Begrafenis in den Zuid-Atlantischen Oceaan, van Dr. J. ten Brink; lezing door het lid L. DONDORFF.
 5. Fragment uit Ahasverus op den Grimsel , van J.J.L. ten Kate, voorgedragen door het lid J.M. van AKEN.
 6. Een Huiselijk Tooneeltje, door Dr. E. Laurillard, voorgedragen door het lid J.J. WESSELMAN.

Op 11-12-1874 drukt Over De Linden 200 programma's voor vergadering met dames van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 18 januari 1875

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 2 van 1875

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier zal Maandag 18 Januari a.s., eene Buitengewone Vergadering houden, naar onderstaand programma:

 1. Opening der Vergadering, door den President.
 2. Alva (1567) een geschiedkundig character in het licht van zijn tijd. Toneelmatig voorgesteld door J.H. Ankersmit Wz., waarin zullen optreden de heeren W. STIEL, J.M. van AKEN, J. BLOEMENDAAL Wz., J.J. WESSELMAN, L. DONDORFF, J.C. SPANGENBERG, R. BIJL, A. DEKKER, en P.J. SPIT.
 3. Krelis Steenkop, voor te dragen door den heer J.M. van AKEN.
 4. Het Spreek-uur van den Dokter, Kluchtspel in één bedrijf door Servaas de Bruin, op te voeren door de heeren D. de BRUIJN, A. DEKKER, J.C. SPANGENBERG, R. van WACHTENDONK, J. STIEL Jr, J.J. WESSELMAN, P.J. SPIT, J.M. van AKEN en W. IGESZ.
Deze Voorstelling zal worden opgeluisterd door muziek.

Op 12-1-1875 drukt Over De Linden voor de kamer S.J. van den Bergh:
200 programma's voor de buitengewone vergadering
200 programma's voor de volksvergadering
20 groot plano aanplakbiljetten voor de volksvergadering

 

Maandag 8 februari 1875

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 6 van 1875:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 8 Februari jl., eene Gewone Vergadering met dames, naar onderstaand programma:

 1. Iets over het Rederijken, van A.O., gelezen door het lid J. BLOEMENDAAL Wz.
 2. Nederland in 1672 en 1678, door J.F. Helmers, voorgedragen door het lid H. OSSEN Wz.
 3. Huibert en Klaartje, van B. ter Haar, voorgedragen door het lid W. STIEL.
 4. De vergelding, fragment uit Mr. J. van Lennp's "De Pleegzoon", gelezen door het lid W. IGESZ.
 5. Teunis Ruwhart, door Mr. A. Bogaers, voorgedragen door het lid A. DEKKER.
 6. Op en achter het Tooneel, door E. Laurillard, voorgedragen door het lid J.J. WESSELMAN.

Op 3-2-1875 drukt Over De Linden 200 programma's voor vergadering met dames van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 15 maart 1875

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 11 van 1875:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 15 Maart j.l, eene Buitengewone Vergadering. Het programma luidde als volgt :

 1. David Rizzio, historisch-romantisch drama in drie bedrijven, door Batavus, opgevoerd door de heeren W. STIEL, J. BLOEMENDAAL Wz., R. BIJL, J.M. van AKEN , J. STIEL Jr., J. J. WESSELMAN, L. DONDORFF , A. DEKKER, en D. de BRUIJN.
 2. Een onverwacht bezoek, blijspel in twee bedrijven, door J.M. van Aken, waarin optraden de heeren J. STIEL Jr., R. VAN WAGTENDONK, D. de BRUIJN, J. C. SPANGENBERG, H. OSSEN Wz. en J. J. WESSELMAN.

Op 10-3 en 13-3-1875 drukt Over De Linden voor de kamer S.J. van den Bergh:
200 programma's voor de buitengewone vergadering
150 programma's voor de volksvergadering

 

Maandag 17 mei 1875

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 20 van 1875:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier hield, Maandag 17 Mei j.l., eene Vergadering met Dames, naar het volgende programma:

 1. Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, door Multatuli. Lezing van den Heer L. DONDORFF.
 2. 't Licht blijft branden , door H.G. Roodhuyzen. Voordracht van den Heer R. BIJL.
 3. Jodocus, door Juliano. Voordracht van den heer J.J. WESSELMAN.
 4. De ledige stoel, door A.J. de Bull. Voordracht van den Heer W. STIEL.
 5. Wien meen ik? (Jongejuffrouwsmíjmering,) door J.J.A. Goeverneur. Voordracht van den Heer W. IGESZ.
 6. De twee Huisknechts, vroolijke schets in één bedrijf, door Arnold, waarin optraden de heeren J.J. WESSELMAN en J.M. VAN AKEN.
Deze voordrachten wordenafgewisseld door verschillende muziekstukken, waaronder een Rederijkers-Marsch, aan de Kamer opgedragen door den Heer J.G.A. Schuijt.

Op 15-5-1875 drukt Over De Linden 150 programma's voor vergadering met dames van de kamer S.J. van den Bergh

 

Op 24-6-1875 drukt Over De Linden 200 programma's en aanplakbiljetten voor de volksvergadering van de kamer S.J. van den Bergh

 

Maandag 25 october 1875

Bericht in het Rederijkers Weekblad nummer 42 van 1875:

Enkhuizen. - De Rederijkerskamer S. J. van den Bergh alhier geeft op Maandag 25 October 1875 eene buitengewone vergadering, met medewerking van een Muziekgezelschap en zal opgevoeren:

 1. De boodschapper, of Loevestein in 1570. Historisch Drama in 5 bedrijven, door H. KROON Dzn., voorgesteld door de heeren J.J. WESSELMAN, J.M. VAN AKEN, J. BLOEMENDAAL Wz., L. DONDORFF, J. STIEL Jr. J.C. SPANGENBERG, R. VAN WAGTENDONK, H. OSSEN Wz. en W. IGESZ.
 2. De scherpschutters van Sint Pietersdorp. Kluchtspel in één bedrijf, door A.A. VAN DER STEMPEL Jr., opgevoerd door de heeren H. OSSEN Wz. W. STIEL, J. STIEL Jr, F. BEZAAN Bz., J.J. WESSELMAN, J. BLOEMENDAAL Wz., W. IGESZ, R. VAN WAGTENDONK, J.C. SPANGENBERG en L. DONDORFF.

Op 19-10-1875 drukt Over De Linden voor de kamer S.J. van den Bergh:
200 programma's voor de buitengewone vergadering
150 programma's voor de volksvergadering